با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اصلاح‌نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان،

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده

بیماری پوسیدگی ذغالی از مهم‌ترین بیماری‏های قارچی سویا بویژه در مناطق شمالی کشور است و هر ساله به خصوص در سال‎های خشک و کم باران باعث آلودگی مزارع سویا، کاهش کمیت و کیفیت محصول می‎گردد. در حال حاضر تحقیقات کمی در رابطه با فعالیت‌های سیستم دفاعی آنزیمی و غیر آنزیمی در پاسخ به این بیماری در داخل و خارج کشور صورت گرفته است. در این تحقیق میزان رادیکال‌های سوپر اکسید و پر اکسید هیدروژن، مقادیر آنزیم‌های سوپر اکسید دیسموتاز و کاتالاز، تغیرات اسید اسکوربیک، آلفا توکوفرول، کاروتنوئید و میزان شاخص اکسیداسیون سلولی در پنج ژنوتیپ سویا (شامل Black williams × lan، Sahar × K188، DPX × Fora، ساری و کتول) تحت شرایط بدون بیماری (شاهد) و بیماری در مراحل زایشی (گلدهی، غلاف‏بندی و پرشدن دانه) اندازه گیری شد. عموماً میزان رادیکال‏های سوپر اکسید و پر اکسید هیدروژن در خلال رشد زایشی افزایش نشان داد به طوریکه بیشترین مقدار در مرحله پرشدن دانه حاصل شد. با توجه به نقش مثبت آنزیم های پاد اکسیدان در کنترل پیشرفت بیماری پوسیدگی ذغالی، رقم کتول و تلاقی DPX × Fora با حداکثر فعالیت آنزیم‌های پاد اکسیدان (سوپر اکسید دیسموتاز و کاتالاز) تحت تیمار بیماری پوسیدگی ذغالی وضعیت بهتری نسبت به سایر ژنوتیپ‎ها نشان دادند که بیانگر تحمل بیشتر آن‏ها بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of enzymatic and non-enzymatic defense mechanism in response to Charcoal Rot disease during growth stage in soybean

نویسندگان [English]

  • Saeid Navabpour 1
  • Shahab Mirkarimi 2
  • Abolfazl Mazandarani 3

1 Assistant professor of Plant Breeding, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran,

2 Graduated student of Plant Breeding, Islamic Azad University Science and Research Branch

3 Graduated student of Plant Breeding, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Charcoal Rot is one of the most important fungal diseases in soybean particularly in northern region of Iran. This disease caused some damages to yield quality and quantity (up to 20%) especially in dried and worm seasons. Today there is not many researches in regards to enzymatic and non-enzymatic study in response to disease. In this study super oxide and hydrogen peroxide radicals have measured, also, super oxide dismutase, and catalase enzymes, as well as ascorbic acid changes, alphatochopheroll, carotenoid and TBARM (cellular oxidative levels) in soybean genotypes during growth stages (flowering, packing pod and grain filling) at two environmental conditions (control and disease). The result showed superoxide and hydrogen peroxide radicals content have increasing during growth stages, as the most amount accorded in final stage of sampling (grain filling). Katul cultivar and DPX × For a hybrid had more tolerance to charcoal rot disease due to antioxidant defense systems. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • charcoal rot
  • soybean
  • enzymatic and non-enzymatic defense system
  • reactive oxygen species