با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استاد، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

لیپواکسیژنازها (LOX) دی‌اکسیژنازهای دارای آهن غیرهم بوده و در مسیر آپوپتوتید (مرگ برنامه‌ریزی‌شده سلول)، پاسخ گیاهان به تنش‌های زیستی و غیرزیستی نقش دارند. در این مطالعه 95 ژن همولوگ LOX در چهار گونه از خانواده بقولات (نخود، سویا، لوبیا و یونجه یکساله) شناسایی شد که این ژن‌ها بر اساس روابط فیلوژنتیکی با آرابیدوپسیس، برنج، ارزن و جو به زیرگروه‌های 9-LOX، 13-LOX تیپ یک و 13-LOX تیپ دو تقسیم می‌شوند. ژن‌های LOX به‌صورت غیریکنواخت بر روی کروموزوم‌ها پخش شده‌اند. آنزیم‌های کد شده به‌وسیله این ژن‌ها در سیتوپلاسم و کلروپلاست فعال هستند. این ژن‌ها غنی از اینترون دارای شش‌تا نه اینترون بوده و دارای ساختار ژنی و فاز اینترونی حفاظت‌شده هستند. ژن‌های LOX مورد مطالعه دارای دارای دمین‌های حفاظت‌شده لیپواکسیژناز و PLAT/LH2 هستند. وجود چندین عنصر تنظیمی سیس پاسخ به هورمون‌ها و تنش‌ها نظیر ERE، MYB و MYC در پروموتر ژن‌های LOX نشان‌دهنده نقش این ژن‌ها در نمو گیاه و پاسخ آن‌ها به تنش‌های محیطی می‌باشد. افزون بر این، انواع مولکول‌های miRNA شناسایی‌شده بیان پس از رونویسی ژن‌های LOX را از طریق برش یا ممانعت از ترجمه تنظیم می‌کند. آنالیز بیان ژن‌ها بر پایه داده‌های ترانسکریپتومیکس نشان داد که الگوی بیان ژن‌های LOX سویا در شرایط تنش‌های غیرزیستی متفاوت بوده و ژن‌های GmLOX4، GmLOX21، GmLOX25، GmLOX5، GmLOX22، GmLOX24، GmLOX14، GmLOX16، GmLOX7 و GmLOX26 بیان بالایی در پاسخ به شوری، خشکی، سرما و گرما دارند که بر نقش آن‌ها در افزایش تحمل سویا به تنش‌های غیرزیستی دلالت دارد. این مطالعه اطلاعات ارزشمندی را برای درک بهتر کارکردهای ژن‌های LOX و کشفیات بیشتر خانواده ژنی LOX بقولات فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Genome-wide identification and functional analysis of lipoxygenase (LOX) gene family in some Fabaceae species using bioinformatics methods

نویسندگان [English]

  • Solmaz Azizi 1
  • Nasser Zare 2

1 Ph.D. Student, Department of Agronomy and Plant Breeding, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

2 Professor, Department of Plant Production and Genetics, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

چکیده [English]

Lipoxygenases (LOXs) are non-heme iron-containing dioxygenases involved in the apoptotic (programmed cell death) pathway and biotic and abiotic stress responses in plants. In the present study, we identified 95 LOX homologous genes from four Fabaceae species (Cicer arietinum, Glycine max, Phaseolus vulgaris, Medicago truncatula), which could be divided into 9-LOX, 13-LOX type I, and type II subgroups according to their phylogenetic relationships with Arabidopsis, rice, barley, and foxtail millet. LOX genes are distributed unevenly across the chromosomes, and their coding enzyme is active in the cytoplasm and chloroplast. These genes are intron rich, have six to nine introns, and are conserved in gene structure and intron phase. All identified genes have the conserved lipoxygenase and PLAT/LH2 domains. Several cis-acting elements related to hormones and stresses, such as ERE, MYB, and MYC in the LOXs promoters, indicated the role of these genes in plant development and responses to environmental stresses. In addition, different miRNA molecules were identified that regulate the post-transcriptional expression of LOXs genes through cleavage or inhibition of translation. Transcriptome data-based gene expression analysis showed that Glycine max LOXs expression pattern differed under abiotic stress conditions, and GmLOX4, GmLOX21, GmLOX25, GmLOX5, GmLOX22, GmLOX24, GmLOX14, GmLOX16, GmLOX7, and GmLOX26 were highly expressed in response to salt, drought, cold and heat stresses, indicating that they can improve the tolerance of Glycine max to abiotic stress. This study provides valuable information for a better understanding of the function of LOX genes and further exploration of the LOX gene family in Fabaceae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gene Expression
  • Evolution
  • In Silico analysis
  • Promoter
Bannenberg, G., Martínez, M., Hamberg, M., & Castresana, C. (2009). Diversity of the enzymatic activity in the lipoxygenase gene family of Arabidopsis thaliana. Lipids, 44(2), 85-95. Banthiya, S., Kalms, J., Yoga, E. G., Ivanov, I., Carpena, X., Hamberg, M., Kuhn, H., & Scheerer, P. (2016). Structural and functional basis of phospholipid oxygenase activity of bacterial lipoxygenase from Pseudomonas aeruginosa. Biochimica et Biophysica Acta -Molecular Cell Biology of Lipids, 1861(11), 1681-1692. Chen, C., Chen, H., Zhang, Y., Thomas, H. R., Frank, M. H., He, Y., & Xia, R. (2020). TBtools: an integrative toolkit developed for interactive analyses of big biological data. Molecular plant, 13(8), 1194-1202. Chen, Z., Chen, X., Yan, H., Li, W., Li, Y., Cai, R., & Xiang, Y. (2015). The lipoxygenase gene family in poplar: identification, classification, and expression in response to MeJA treatment. PLoS One, 10(4), e0125526. Feussner, I., & Wasternack, C. (2002). The lipoxygenase pathway. Annual review of plant biology, 53(1), 275-297. Guo, S., Song, Z., Ma, R., Yang, Y., & Yu, M. (2017). Genome-wide identification and expression analysis of the lipoxygenase gene family during peach fruit ripening under different postharvest treatments. Acta Physiologiae Plantarum, 39(5), 1-10. Kang, Y., Liu, W., Guan, C., Guan, M., & He, X. (2021). Evolution and functional diversity of lipoxygenase (LOX) genes in allotetraploid rapeseed (Brassica napus L.). International Journal of Biological Macromolecules, 188, 844-854. Kotapati, K. V., Palaka, B. K., & Ampasala, D. R. (2017). Alleviation of nickel toxicity in finger millet (Eleusine coracana L.) germinating seedlings by exogenous application of salicylic acid and nitric oxide. The Crop Journal, 5(3), 240-250. Kumar, S., Stecher, G., & Tamura, K. (2016). MEGA7: molecular evolutionary genetics analysis version 7.0 for bigger datasets. Molecular biology evolution, 33(7), 1870-1874. Li, M., Li, L., Dunwell, J. M., Qiao, X., Liu, X., & Zhang, S. (2014). Characterization of the lipoxygenase (LOX) gene family in the Chinese white pear (Pyrus bretschneideri) and comparison with other members of the Rosaceae. BMC genomics, 15(1), 1-12. Li, N., Han, X., Feng, D., Yuan, D., & Huang, L. J. (2019). signaling crosstalk between salicylic acid and ethylene/jasmonate in plant defense: do we understand what they are whispering? International Journal of Molecular Sciences, 20(3), 671. Lim, C. W., Han, S.-W., Hwang, I. S., Kim, D. S., Hwang, B. K., & Lee, S. C. (2015). The pepper lipoxygenase CaLOX1 plays a role in osmotic, drought and high salinity stress response. Plant Cell Physiology, 56(5), 930-942. Liu, F., Li, H., Wu, J., Wang, B., Tian, N., Liu, J., Sun, X., Wu, H., Huang, Y., Lü, P., & Lü, P. (2021). Genome-wide identification and expression pattern analysis of lipoxygenase gene family in banana. Scientific reports, 11(1), 1-19. Liu, J., Zhou, Y., Li, J., Wang, F., & Yang, Y. (2020). Comprehensive genomic characterization and expression analysis of the lipoxygenase gene family in watermelon under hormonal treatments. Agriculture, 10(10), 429. Liu, J.-H., Peng, T., & Dai, W. (2014). Critical cis-acting elements and interacting transcription factors: key players associated with abiotic stress responses in plants. Plant molecular biology reporter, 32(2), 303-317. Lu, Z., Ricci, W. A., Schmitz, R. J., & Zhang, X. (2018). Identification of cis-regulatory elements by chromatin structure. Current opinion in plant biology, 42, 90-94. Nahirñak, V., Rivarola, M., Gonzalez de Urreta, M., Paniego, N., Hopp, H. E., Almasia, N. I., & Vazquez-Rovere, C. (2016). Genome-wide analysis of the Snakin/GASA gene family in Solanum Tuberosum cv. Kennebec. American journal of potato research, 93(2), 172-188. Nguyen, H. D., Yoshihama, M., & Kenmochi, N. (2006). Phase distribution of spliceosomal introns: implications for intron origin. BMC evolutionary biology, 6(1), 1-9. Padilla, M. N., Hernández, M. L., Sanz, C., & Martínez-Rivas, J. M. (2012). Molecular cloning, functional characterization and transcriptional regulation of a 9-lipoxygenase gene from olive. Phytochemistry, 74, 58-68. Paterson, A. H., Chapman, B. A., Kissinger, J. C., Bowers, J. E., Feltus, F. A., & Estill, J. C. (2006). Many gene and domain families have convergent fates following independent whole-genome duplication events in Arabidopsis, Oryza, Saccharomyces and Tetraodon. Trends in genetics, 22(11), 597-602. Polturak, G., & Osbourn, A. (2021). The emerging role of biosynthetic gene clusters in plant defense and plant interactions. PLoS Pathogens, 17(7), e1009698. Porta, H., & Rocha-Sosa, M. J. P. p. (2002). Plant lipoxygenases. Physiological and molecular features. Plant physiology, 130(1), 15-21. Rosahl, S. (1996). Lipoxygenases in plants-their role in development and stress response. Zeitschrift für Naturforschung C, 51(3-4), 123-138. Sarde, S. J., Kumar, A., Remme, R. N., & Dicke, M. (2018). Genome-wide identification, classification and expression of lipoxygenase gene family in pepper. Plant molecular biology, 98(4), 375-387. Shaban, M., Ahmed, M. M., Sun, H., Ullah, A., & Zhu, L. (2018). Genome-wide identification of lipoxygenase gene family in cotton and functional characterization in response to abiotic stresses. BMC genomics, 19(1), 1-13. Sharma, M., & Laxmi, A. (2016). Jasmonates: emerging players in controlling temperature stress tolerance. Frontiers in plant science, 6, 1129. Singh, P., Dutta, P., & Chakrabarty, D. (2021). miRNAs play critical roles in response to abiotic stress by modulating cross-talk of phytohormone signaling. Plant Cell Reports, 40(9), 1617-1630. Tolley, J. P., Nagashima, Y., Gorman, Z., Kolomiets, M. V., & Koiwa, H. (2018). Isoform-specific subcellular localization of Zea mays lipoxygenases and oxo-phytodienoate reductase 2. Plant Gene, 13, 36-41. Umate, P. (2011). Genome-wide analysis of lipoxygenase gene family in Arabidopsis and rice. Plant signaling behavior, 6(3), 335-338. Upadhyay, R. K., Handa, A. K., & Mattoo, A. K. (2019). Transcript abundance patterns of 9-and 13-lipoxygenase subfamily gene members in response to abiotic stresses (heat, cold, drought or salt) in tomato (Solanum lycopersicum L.) highlights member-specific dynamics relevant to each stress. Genes, 10(9), 683. Vellosillo, T., Martínez, M., López, M. A., Vicente, J., Cascón, T., Dolan, L., Hamberg, M., & Castresana, C. (2007). Oxylipins produced by the 9-lipoxygenase pathway in Arabidopsis regulate lateral root development and defense responses through a specific signaling cascade. The Plant Cell, 19(3), 831-846. Viswanath, K. K., Varakumar, P., Pamuru, R. R., Basha, S. J., Mehta, S., & Rao, A. D. (2020). Plant lipoxygenases and their role in plant physiology. Journal of Plant Biology, 63(2), 83-95. Wang, J., Hu, T., Wang, W., Hu, H., Wei, Q., Wei, X., & Bao, C. (2019). Bioinformatics analysis of the lipoxygenase gene family in radish (Raphanus sativus) and functional characterization in response to abiotic and biotic stresses. International Journal of Molecular Sciences, 20(23), 6095. Wennman, A., Oliw, E. H., Karkehabadi, S., & Chen, Y. (2016). Crystal structure of manganese lipoxygenase of the rice blast fungus Magnaporthe oryzae. Journal of Biological Chemistry, 291(15), 8130-8139. Zhang, Q., Zhao, Y., Zhang, J., Li, X., Ma, F., Duan, M., Zhang, B., & Li, H. (2021). The Responses of the Lipoxygenase Gene Family to Salt and Drought Stress in Foxtail Millet (Setaria italica). Life, 11(11), 1169. Zheng, S.-J., van Dijk, J. P., Bruinsma, M., & Dicke, M. (2007). Sensitivity and speed of induced defense of cabbage (Brassica oleracea L.): dynamics of BoLOX expression patterns during insect and pathogen attack. Molecular Plant-Microbe Interactions, 20(11), 1332-1345. Zhu, J., Wang, X., Guo, L., Xu, Q., Zhao, S., Li, F., Yan, X., Liu, S., & Wei, C. (2018). Characterization and alternative splicing profiles of the lipoxygenase gene family in tea plant (Camellia sinensis). Plant Cell Physiology, 59(9), 1765-1781.