با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه ژنتیک و تولیدات گیاهی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

3 استاد، موسسه آموزش عالی نور دانش، میمه، اصفهان، ایران.

چکیده

چکیده

گیاه سرخدار منبع اصلی تولید داروی تاکسول است. پاکلی تاکسول با نام تجاری تاکسول داروی اصلی در درمان سرطان‌های مختلف می‌باشد. بذر این گیاه دارای خواب طولانی و جوانه‌زنی سخت است و به علت تقاضای بالا و برداشت بی‌رویه در بعضی مناطق خطر انقراض این گیاه مهم وجود دارد. با توجه به این شرایط، استفاده از ابزارهای بیوتکنولوژی همچون کشت بافت و کشت جنین برای تولید نهال‌های تازه به‌منظور تکثیر و به‌کارگیری این گیاهان تازه در سایر مطالعات آزمایشگاهی ضروری است. در این پژوهش ابتدا در قالب یک طرح آزمایش کاملاً تصادفی با 48 تیمار و سه تکرار مشخص شد که تیمار 21 روز نگهداری بذرها در آب و کشت آن‌ها روی محیط کشت ½ WPM تغییریافته بالاترین جوانه‌زنی را دارد. در گام بعدی برای کوتاه‌تر نمودن زمان جوانه‌زنی، جنین‌ها در محیط استریل جدا شدند و در آب مقطر دو بار استریل روی شیکر یخچال‌دار به مدت 5 روز در دمای 4 سانتی‌گراد نگهداری و سپس در دو محیط کشت WPM½ و ½MS کشت شدند. پس از تجزیه واریانس داده‌ها مشخص شد که اختلاف معنی‌داری بین تیمارها در سرعت جوانه‌زنی وجود ندارد پس می‌توان نتیجه گرفت با این روش می‌توان در مدت‌زمان کمتری به گیاهچه‌های جوان و تازه دست یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Shortening the germination time of Iranian yew (Taxus baccata sp.) through embryo culture

نویسندگان [English]

  • Hooshang Goharchini 1
  • Khadijeh Bagheri 2
  • Mohammad Reza Zamani 3

1 Lecturer, Payame Noor University, Tehran, Iran.

2 Department Genetics and plant products, Agriculture faculty, Zanjan University, Zanjan. Iran.

3 Prof. of Noor Danesh Institute of Higher Education, Mimeh, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Yew plant is the main source of Taxol drug production. Paclitaxol with the brand name Taxol is the main drug in the treatment of various cancers. This plant has a long dormancy and difficult germination and due to the, high demand and indiscriminate harvesting in some areas, there is a risk of extinction of this very important plant. According to these conditions, it is necessary to use the biotechnology tools such as tissue culture and embryo culture to produce new seedlings for propagation and use them in other laboratory studies. In this research, first in the form of a completely randomized experiment design with 48 treatments and three repetitions, it was determined that the treatment of 21 days of keeping the seeds in water and growing them on ½ WPM. cultivation environments have the highest germination. In the next step, in order to shorten the germination time, the embryos were isolated in a sterile environment kept in sterile double distilled water on a refrigerated shaker for 5 days at a temperature of 4°C and cultured in two cultivation environments ½ WPM and ½ MS Variance analysis revealed that there is no significant difference between treatments in germination speed, so it can be concluded that young and fresh seedlings can be obtained in less time with this method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture medium
  • Embryo culture
  • Taxol
  • Yew
Al-Khayri, J. M. (2011). Influence of yeast extract and casein hydrolysate on callus multiplication and somatic embryogenesis of date palm (Phoenix dactylifera L.). Scientia horticulturae, 130(3), 531-535. Davarpanah, S. J., Lahouti, M., & Karimian, R. (2014). Micropropagation of common yew using embryo culture. Journal of Applied Biotechnology Reports, 1(2), 77-80. Chang, S. H., & Yang, J. C. (1996). Enhancement of plant formation from embryo cultures of Taxus mairei using suitable culture medium and PVP. Botanical Bulletin of Academia Sinica, 37. Flores, H. E., & Sgrignoli, P. J. (1991). In vitro culture and precocious germination of Taxus embryos. In Vitro Cellular & Developmental Biology-Plant, 27, 139-142. Flores, T., Wagner, L. J., & Flores, H. E. (1993). Embryo culture and taxane production in Taxus spp. In Vitro Cellular & Developmental Biology-Plant, 29, 160-165. Hartzell, H. (1991). The yew tree: a thousand whispers: Biography of a species. Hulogosi Communications, Incorporated. Kumar, S., Mahdi, H., Bryant, C., Shah, J. P., Garg, G., & Munkarah, A. (2010). Clinical trials and progress with paclitaxel in ovarian cancer. International journal of women's health, 411-427. Li, Y., Zhang, G., Pefifer, B., A., (2014). Current and Emerging Options for Taxol Production. Advances in Biochemical Engineering/biotechnology, 148 ., DOI: 10.1007/10_2014_292 McCown, B. H., & Sellmer, J. C. (1987). General media and vessels suitable for woody plant culture. Cell and tissue culture in forestry: general principles and biotechnology, 4-16. Majada, J. P., Sierra, M. I., & Sánchez-Tamés, R. (2000). One step more towards taxane production through enhanced Taxus propagation. Plant cell reports, 19, 825-830. Pierik, R. L. M. (1987). In vitro culture of higher plants, Martinus, Nijhoff Pub. Dordrecht, Boston, Lancaster, 66-79. Sahai, P., & Sinha, V. B. (2022). Development of hairy root culture in Taxus baccata sub sp wallichiana as an alternative for increased Taxol production. Materials Today: Proceedings, 49, 3443-3448. Razi, M., Jalili Marandi, R., Doulati Baneh, H., Hosseini, B., & Darvishzadeh, R. (2013). Effect of Paternal Genotypes Sprays with BA and IAA Concentration on Embryo Rescue of F1 Progenies from'Askari'(Vitis vinifera L.) Cultivar. Journal of Agricultural Science and Technology, 15(5), 1023-1031. Ru, W. M. (2008). Genetic diversity of rare and endangered plant Taxus chinensis var. mairei. Bull Bot Res, 28, 698-704. Tay, L. J., Takeno, K., & Hori, Y. (1988). Culture conditions suitable for in vitro seed germination and development of seedlings in Paphiopedilum. Journal of the Japanese Society for Horticultural Science, 57(2), 243-249. Mukul, M. D., & Sumita, J. (2004). Embryo Culture of Taxus wallichiana (Zucc.). Journal of Plant Biotechnology. Zarek, M. (2007). A practical method for overcoming the dormancy of Taxus baccata isolated embryos under in vitro conditions. In Vitro Cellular & Developmental Biology-Plant, 43, 623-630. Zeng, Y. L., Lin, X. C., Gui, R. Y., Zhang, C. P. and Huang, L. C. 2010. Regeneration of Taxus chinensis var. mairei from Adventitious bud Formation Using an In vitro Embryo Culture. J. Zhejiang Forest. College, 27(4): 614-619. Zeng, Y., Lin, X., Gui, R., Zhang, C., & Huang, L. (2010). Regeneration of Taxus chinensis var. mairei from adventitious bud formation using an in vitro embryo culture. Journal of Zhejiang Forestry College, 27(4), 614-619. Zhiri, A., Jaziri, M., Homes, J., Vanhaelen, M., & Shimomura, K. (1994). Factors affecting the in vitro rapid germination of Taxus embryos and the evaluation of taxol content in the plantlets. Plant cell, tissue and organ culture, 39, 261-263