با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

سردبیر


دکتر محمد علی ابراهیمی استاد گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

بیوتکنولوژی گیاهی

مدیر مسئول


دکتر مهدی کاکایی دانشیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

ژنتیک و به نژادی گیاهی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محسن مردی استاد، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، کرج، ایران

اصلاح نباتات مولکولی

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامرضا بخشی خانیکی استاد گروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

سیتو ژنیتیک

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی هاتف سلمانیان استاد گروه بیوتکنولوژی گیاهی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران.

بیوتکنولوژی گیاهی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس سعیدی استاد گروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

بیوتکنولوژی کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مصطفی آقایی سربرزه استاد بخش غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران

بیوتکنولوژی - اصلاح نباتات

اعضای هیات تحریریه


دکتر گودرز نجفیان استاد بخش غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران

بیوتکنولوژی - اصلاح نباتات

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجتبی خیام نکویی دانشیار مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

بیوتکنولوژی

  • khayamabrii.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامرضا صالحی جوزانی استاد، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، کرج، ایران

بیوتکنولوژی میکروبی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محسن فرشادفر دانشیار گروه به نژادی و بیوتکنولوژی؛ دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

اصلاح نباتات مولکولی

اعضای هیات تحریریه


دکتر معروف خلیلی دانشیار گروه به نژادی و بیوتکنولوژی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

ژنتیک بیومتری

مدیر داخلی


معصومه محمدی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

  • mm1361pnu.ac.ir
  • 22442058