با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
اصلاح نباتات مولکولی
برآورد ارزش اصلاحی صفات زراعی ذرت با استفاده از نشانگرهای IRAP و REMAP

سحر قهرمانی قهرمانلو؛ رضا درویش زاده

دوره 11، شماره 36 ، اسفند 1400، ، صفحه 33-48

https://doi.org/10.30473/cb.2022.62429.1865

چکیده
  ذرت بعد از گندم و برنج جزو سومین غله مهم در سراسر جهان بوده و یک دانه اصلی برای بسیاری از مردمان در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا به حساب می‌آید. اطلاع از نحوه عمل و میزان اثر ژن‌ها یکی از ضرورت‌ها جهت دست‌یابی به ارقام با بازدهی بالاست. در این راستا فن‌آوری نشان‌گرهای مولکولی نیاز به اطلاع از شجره ژنوتیپ‌ها جهت برآورد ماتریس خویشاوندی ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
بررسی بیان ژن‌های کاتالاز و DREB-2 تحت تنش کم‌آبی در ژنوتیپ‌های ذرت

خسرو مفاخری؛ مصطفی ولی زاده؛ سیدابوالقاسم محمدی

دوره 11، شماره 36 ، اسفند 1400، ، صفحه 75-93

https://doi.org/10.30473/cb.2022.62784.1869

چکیده
  تنش‌های غیر زنده به‌خصوص تنش کم‌آبی در گیاهان باعث ایجاد تنش اکسایشی و تولید گونه‌های فعال اکسیژن (ROS) و در نتیجه آسیب جدی به DNA، پروتئین و ساختار درونی گیاهان می‌شوند. گیاهان به‌منظور مقابله با این تنش‌ها دارای مکانیسم‌ها و سیستم‌های دفاع آنزیمی و غیر آنزیمی هستند. هم اکنون باتوجه به تغییرات اقلیمی، تنش کم‌آبی یکی از مشکلات اصلی ...  بیشتر

اصلاح نباتات مولکولی
بررسی و مقایسه پروتئوم برگ در ذرت (Zea mays L.) تحت تنش شوری

مرجان جنت دوست؛ رضا درویش زاده؛ ستار طهماسبی انفرادی؛ مریم منزه

دوره 10، شماره 34 ، شهریور 1400، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.30473/cb.2021.59885.1846

چکیده
  شوری یک تنش اصلی غیر زیستی محدودکننده رشد و بهره‌وری گیاهان در بسیاری از مناطق جهان است که به دلیل افزایش استفاده از آب بی-کیفیت برای آبیاری و شوری خاک ایجاد می‌شود. سازگاری یا تحمل گیاه به تنش شوری شامل تغییر فرآیندهای فیزیولوژیکی و مسیرهای متابولیکی و فعال‌سازی شبکه‌های مولکولی یا ژنی است. در این مطالعه از الکتروفو دوبعدی برای ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
بررسی تغییرات بیان ژن‌های SOS1، P5CS1 و PMP3-6 در لاین های ذرت تحت تنش شوری

زهرا ابراهیمی پور؛ رضا درویش زاده؛ سرور ارژنگ

دوره 10، شماره 30 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.30473/cb.2020.52969.1807

چکیده
  غلظت بالای نمک در آب و خاک یکی از عمده‌ترین عوامل محدود کننده رشد و تولید گیاهان در سراسر جهان است. در این مطالعه، میزان نشت یونی و تغییرات بیان نسبی ژن‌های SOS1، P5CS1 و PMP3-6 در ریشه و برگ لاین‌های متحمل و حساس ذرت تحت شرایط نرمال و تنش شوری dS/m8، در زمان‌های 24 ساعت (کوتاه مدت) و 7 روز (بلند مدت) بعد از اعمال تنش در قالب طرح کاملاً تصادفی با ...  بیشتر

فیزیولوژی مولکولی
تأثیر زمان قطع آبیاری بر راندمان مصرف آب و محتوای پرولین برگ شش رقم ذرت شیرین در شرایط آب‌وهوایی میلاجرد

طیبه بساکی؛ بابک پیکرستان؛ سید مجتبی خیام نکوبی

دوره 7، شماره 20 ، اسفند 1396، ، صفحه 65-74

چکیده
  این آزمایش به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال 1394و 1395 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه پیام نور واحد میلاجرد اجرا شد. سطوح قطع آبیاری شامل S0: آبیاری کامل، S1: قطع آبیاری در مرحله 8 برگی، S2: قطع آبیاری در مرحله پرشدن دانه به‌عنوان کرت‌های اصلی و شش هیبرید مختلف ذرت شیرین شامل KSC.403، KSC.404، Chase، Obsession، Basin، Merit ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
بررسی گروه‌های کارکردی و تغییرات الگوی بیان ژن‌ها در گیاه C3 برنج و C4 ذرت تحت تنش خشکی با استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌‌های ریزآرایه‌

صدیقه اخترطاوان؛ مجید طالبی

دوره 6، شماره 15 ، آذر 1395، ، صفحه 53-67

چکیده
  خشکی یکی از عمده‌ترین تنش‌های محیطی محسوب می‌شود که رشد و توسعه گیاهان را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار می‌دهد. واکنش‌های گیاهان در برابر این تنش‌ با بروز تغییرات زیاد در شبکه‌های پیچیده حاوی تعداد زیادی ژن همراه است. در پژوهش حاضر تغییرات الگوی بیان ژن‌ها در دو ژنوتیپ حساس و متحمل گیاه برنج (به‌عنوان گیاه C3) و گیاه ذرت (به‌عنوان ...  بیشتر