با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری اصلاح نباتات (ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک)، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 استاد گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 استاد گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز- تبریز- ایران

چکیده

تنش‌های غیر زنده به‌خصوص تنش کم‌آبی در گیاهان باعث ایجاد تنش اکسایشی و تولید گونه‌های فعال اکسیژن (ROS) و در نتیجه آسیب جدی به DNA، پروتئین و ساختار درونی گیاهان می‌شوند. گیاهان به‌منظور مقابله با این تنش‌ها دارای مکانیسم‌ها و سیستم‌های دفاع آنزیمی و غیر آنزیمی هستند. هم اکنون باتوجه به تغییرات اقلیمی، تنش کم‌آبی یکی از مشکلات اصلی تولید در بخش کشاورزی است. باتوجه به اهمیت مطالعات مولکولی و پاسخ‌های مولکولی و آنزیمی گیاهان تحت شرایط تنش‌های غیر زنده، بیان نسبی ژن‌های کاتالاز و DREB-2 با تکنیک واکنش زنجیره‌ای پلیمراز زمان واقعی (Real Time-PCR) و فعالیت آنزیمی کاتالاز در دو ژنوتیپ SC706 و SC260 ذرت تحت تنش کم‌آبی موردمطالعه قرار گرفته است. آزمایش در شرایط مزرعه‌ای و به‌صورت اسپلیت‌پلات در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و در سه شرایط آبیاری نرمال، تنش ملایم و تنش شدید کم‌آبی اجرا شد. نتایج آنالیز بیان نسبی ژن‌ها اختلاف معنی‌داری بین تیمارها را نشان داد به‌صورتی‌که با افزایش شدت تنش کم‌آبی نسبت به آبیاری نرمال بر میزان فعالیت آنزیمی و بیان نسبی ژن‌های مورد بررسی افزوده شد. تحت تنش کم‌آبی شدید و ملایم نسبت به آبیاری نرمال ژن DREB-2 به‌ترتیب با 690 و 211 درصد بیشترین درصد افزایش را نشان دادند. در این مطالعه براساس فعالیت آنزیم کاتالاز و میزان بیان ژن‌های CAT، DREB-2 ژنوتیپ SC706 نسبت به SC260 از عملکرد بالاتر، رفتار فیزیولوژیکی-مولکولی مناسب‌تر و بیان بیشتر ژن‌ها برخوردار بودند که نشان دهنده تحمل بیشتر ژنوتیپ SC706 نسبت بهSC260 تحت شرایط تنش‌های اعمال شده در این بررسی می‌باشد که می‌توان از این نتایج در برنامه‌های به‌نژادی مولکولی ذرت بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Catalase and DREB-2 Gene Expression in Maize (Zea mays L.) Genotypes under Water Deficit Stress Condition

نویسندگان [English]

  • Khosro Mafakheri 1
  • Mostafa Valizadeh 2
  • Seyed Abolghasem Mohammadi 3

1 Ph.D. of Plant Breeding-Molecular Genetic and Genetic Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

2 Professor, Plant Breeding and Biotechnology Department, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

3 Professor, Plant Breeding and Biotechnology Department, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Abiotic stresses, especially water deficit stress in plants, cause oxidative stress and as a result, they produce reactive oxygen species (ROS) and cause serious damage to the DNA, protein and internal structure of plants. Plants have enzymatic and non-enzymatic defense mechanisms and systems to deal with these stresses. Currently due to climate changes, Water deficit stress is one of the problems of agricultural production. Given the importance of molecular studies and molecular and enzymatic responses of plants under abiotic stress conditions, therefore, relative expression of catalase and DREB-2 genes were studied by RT-PCR and catalase enzymatic activity were studied in SC706 and SC260 genotypes. The experiment was performed as a split plot based on a randomized complete block design with three replications and three irrigation conditions of (normal irrigation, intermediate stress and severe water deficit stress) under field condition. Results of relative expression analysis of genes showed a significant difference between the treatments so that by increasing the intensity of water stress compared to normal irrigation, the amount of enzyme activity and relative expression of the studied genes were increased. Under severe and intermediate water deficit stress, compared to normal irrigation, DREB-2 gene showed the highest increase with 690 and 211% respectively. In this study, based on the activity of catalase enzyme and the expression of CAT genes, DREB2 of SC706 genotype had higher performance than SC260, more appropriate physiological-molecular behavior and more expression of genes, which indicates more tolerance of SC706 genotype than SC260. The stress conditions applied in this study are the results that can be used in molecular breeding programs of maize.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant enzymes
  • water deficit stress
  • Gene expression
  • maize
Agarwal, P.K.A., Agarwal, P., Reddy, M.K., & Sopory, S.K. (2006). Role of DREB transcription factors in abiotic and biotic stress tolerance in plants. Plant Cell Reports, 25(12), 1263-1274. Agrawal, P.K., Joshi, A.J., Sopory, S.K., & Reddy, M.K. (2010). Overexpression of gdrebatranscription factor enhances abiotic stress tolerance and activates downstream stress-responsive genes. Plant Molecular Biology Reports 37(2): 1125-1135. Ahmadi, J., & Soleimani, V. (2014). Expression pattern of GmOSBP, CAT and GmBZIP genes under saline stress in soybean (Glycin max L.). Genetic Novin., 10 (1), 107-114. (in persian). Anjum, S. A. Ashraf, U. Tanveer, M. Khan, I. Hussain, S. Shahzad, B. Zohaib, A. Abbas, F. Saleem, M. F.& Ali, I. (2017). Drought induced changes in growth, osmolyte accumulation and antioxidant metabolism of three maize hybrids. Frontiers in Plant Science. 8: 1-12. Anjum, S. A. Wang, L. C. Farooq, M. Hussain, M. Xue, L. L. & Zou, C. M. (2011). Brassinolide application improves the drought tolerance in maize through modulation of enzymatic antioxidants and leaf gas exchange. Journal of Agronomy and Crop Science.197 (3): 177-185. Alia-Klein, N., Goldstein, R. Z., Kriplani, A. Logan, J., Tomasi, D., Williams, B., Telang, F., Shumay, E., Biegon, A., Craig, I. W., & Henn, F. (2008). Brain monoamine oxidase a activity predicts trait aggression. Journal of Neuroscience, 28 (19), 5099-5104. Asada, K. D. & Takahashi, M. B. (1987). Production and scavenging of active oxygen in photosynthesis. In DJ Kyle, CB Osmond, CJ Arntzen, eds, Photoinhibition. Elsevier, Amsterdam. 227-287. Ashraf, M. & Foolad, M. R. (2007). Role of glycine betaine and proline in improving plant abiotic stress esistance. Environmental and Experimental Botany, 59 (2), 206-216. Ashraf, M. (2009). Biotechnological approach of improving plant salt tolerance using antioxidant as markers. Biotechnology Advances, 27(1), 84-93. Ashraf, M. A. Rasheed, R. Hussain, I. Iqbal, M. Haider, M. Z. Parveen, S. & Sajid, M. A. (2015). Hydrogen peroxide modulates antioxidant system and nutrient relation in maize (Zea mays L.) under water-deficit conditions. Archives of Agronomy and Soil Science, 61 (4), 507-523. Askari, A. H. (2004). Effescts of planting date and plant density on yield components of maize in Hormozgan. Agricultural of Science and Natural Resource, 12, 11-19. (in persian). Badawi, M., Danyluk, J., Boucho, B., Houde, M., & Sarhan, F. (2007). The CBF gene family in hexaploid wheat and its relationship to the phylogenetic complexity of cereal CBFs. Molecular Genetic and Genomic, 277(5), 533-554. Bielawski, W. & Joy, K. W. (1986). Reduced and oxidised glutathione and glutathione-reductase activity in tissues of Pisum sativum. Planta, 169(2), 267-272. Bolanos, J., & Edmeades, G. O. (1996). The importance of the anthesis-silking interval in bresding for drought tolerance in tropical maize. Field Crops Research. Elsevier, 48 (1), 65-80. Bowler, C., Van Montagu, M., & Inze, D. (1992). Superoxie dismutase and stress tolerance. Annual Review of Plant Biology, 43 (1), 83-116. Cruz de Carvalho, M. H. (2008). Drought stress and reactive oxygen species. Plant Signaling & Behavior, 3(3), 156-165. Dat, J., Vandenabeele, S., Vranova, E., Van Montagu, M., Inze, D., & Van Breusegem, F. (2000). Dual action of the active oxygen species during plant stress responses. Cellular and Molecular Life Science, 57(5), 779-795. Fazeli, F., Ghorbanli, M., & Niknam, V. (2007). Effect of drought on biomass, protein content, lipid peroxidation and antioxidant enzymes in two sesame cultivars. Biologia Plantarum, 51(1), 98-103. FAO. (2017). http://www.fao.org/faostat /en/#data/QC/visualize. Fernandez, G. C. J. (1992). Effective selection criteria for assessing plant stress tolerance. In Proceeding of the Symposium. Taiwan, 13, 257-270. Foyer, C. K., Rowell, J., & Walker, D. (1983). Measurments of the ascorbate content of spinach leaf protoplasts and choloroplasts during illumination. Planta, 157 (3), 239-244. Gaber, M.A. (2010). Antioxidative defense under salt stress. Plant Signaling, 5, 369-374. Gupta, A., & Kaur, N. (2005). Sugar signaling and gene expression in relation to carbohydrate metabolism under abiotic stresses in plants. Journal of Biosciences. 30 (5): 761-776. Gunes, A., Inala, A., Bagcia, E. G., Cobana, S., & Pilbeam, D. J. (2007). Silicon mediates changes to some physiological and enzymatic parameters symptomatic for oxidative stress in spinach (Spinacia oleracea L.) grown under toxicity. Scientia Horticulturae, 113(2), 13-119. Kasuga, M., Liu, Q., Miura, S., Yamaguchi-Shinozaki, K., & Shinozaki, K. (1999). Improving plant drought, salt and freezing tolerance by gene transfer of a single stress-inducible transcription factor. Nature Biotechnology, 17 (3), 287-291. Lata, C. & Prasad, M. (2011). Role of DREBs in regulation of abiotic stress responses in plants. Journal of Experimental Botany, 62(14),4731-4748. Leonardis, A.M.D., Marone, D., Mazzucotelli, E., Neffar, F., Rizza, F., Fonzo, N.D., Cattivelli, L., & Mastrangelo, A. M. (2007). Durum wheat genes up-regulated in the early phases of cold stress are modulated by drought in a developmental and genotype dependent manner. Plant Sciences, 172 (5), 1005-1016. Lorkowski, S., & Paul, C. (2004). High-throughput analysis of mRNA expression: microarrays are not the whole story. Expert Opinion on Theraeutic Patents, 14 (3), 377-403. Livak, K. ABI Prism 7700 Sequence Detection System [Internet]. User Bulletin2 (1997) [cited1997].Availabl from: http://docs.appliedbiosystems.com/ pebiodocs/04303859.pdf. Liu, Q., Kasuga, M., Sakuma, Y., Abe, H., Miura, S., Yamaguchi-Shinozaki, K., & Shinozaki, K. (1998). Two transcription factors, DREB1 and DREB2, with an EREBP/AP2 DNA binding domain separate two cellular signal transduction pathways in drought- and lowtemperature-responsive gene expression, respectively, in Arabidopsis. Plant Cell, 10 (8), 1391-1406. Hall, T. (1999). BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and analysis program for Windows 95/98/NT. In Nucleic Acids Symp. Ser, 41, 95-98. Maruyama, K., Sakuma, Y., Kasuga, M., Ito, Y., Seki, M., Goda, H., Shimada, Y., Yoshida, S., Shinozaki, K., & Yamaguchi-Shinozaki, K. (2004). Identification of cold-inducible downstream genes of the Arabidopsis DREB1A/CBF3. The Plant Journal, 38 (6), 982-993. Mazandarani, A., Rahim Malek, M., Navab-Pour, S., & Ramezanpour, S. (2012). Evaluation of Chlorophyll Content and Genes Expression (Catalase and DREB1) in Soybean Cultivars Under Drought Stress Condition. Agricultural Biotechnology, 13 (1), 45-58. (in persian). Moharramnejad, S., Sofalian, O., Valizadeh, M., Asghari, A., Shiri, M.R., & Ashraf, M. (2019). Response of maize to field drought stress: Oxidative defense system, osmolytes’ accumulation and photosynthetic pigments. Pak J Bot., 51 (3), 799-807. Moharramnejad, S. (2020). Investigation of tolerance to water deficit tension of 11 corn hybrids (Zea mays L.) in the seedling stage by measuring antioxidant defense system and physiological traits. Scientific Journal of Crop Physiology, I.A.U. Ahvaz., 12, 77-89. (in persian). Moghaddam, A., & Hadizadeh, M. H. (2000). Response of corn hybrids and their parental lines to drought using different stress tolerant indices. Iranian Journal of Seed Seedling, 2(3), 25-38. (in persian). Mokhlesian, S., Haddad, R., Garoosi, G., & Ghannadnia, M. (2014). Study of the Enzymatic Response and Relative Gene Expression of Catalase and Ascorbate Peroxidase to Drought Stress in Barley Plant under Silicon Effect. Crop Biotechnology, 4 (8), 11-20. Naderi, R., Valizadeh, M., Toorchi, M., & Shakiba, M. R. (2014). Antioxidant enzyme changes in response to osmotic stress in wheat (Triticum aestivum L.) seedling. Acta Biologica Szegediensis, 58 (2), 95-101. Naeemi, T., Fahmideh, L., & Fakheri, B.A. (2020). Assessment of TaNAC2A Gene Expression and Ascorbate Peroxidase, Catalase Enzymes of Five Durum Wheat Genotypes (Triticum turgidum L.) Under Drought Stress. Journal of Crop Breeding, 12(33), 20-28. Polle, A. (2001). Dissecting the superoxide dismutase-ascorbate-glutathione-pathway in chloroplasts by metabolic modeling. Computer simulations as a step towards flux analysis. Plant Physiology, 126 (1), 445-462. Rahimi, M., Koohi Dehkordi, M., & Danesh Shahraki, A. (2020). Changes in CAT gene expression of and catalase enzyme activity under drought stress in lentil (Lens culinaris Medik) cultivars. Iranian Journal of Pulses Research, 11(1), 100-111. (in Persian). Sakuma, Y., Liu, Q., Dubouzet, J. G., Abe, H., Shinozaki, K., & Yamaguchi-Shinozaki, K. (2002). DNA-binding specificity of the ERF/AP2 domain of Arabidopsis DREBs, transcription factors involved in dehydration and cold-inducible gene expression. Biochemical and Biophysical Research Communication, 290(3), 998-1009. Sangwan, V., Foulds, I., Singh, J., & Dhindsa, R. S. (2001). Cold-activation of Brassica napus BN115 promoter is mediated by structural changes in membranes and cytoskeleton, and requires Ca2+ influx. The Plant Journal, 27 (1), 1-12. Sairam, R. K., & Saxena, D. C. (2000). Oxidative stress and antioxidant in wheat genotypes: possible mechanism of water stress tolerance. Journal of Agronomy and Crop Science, 184 (1), 55-61. Sabori, M., Alizadeh, H., & Omidi, M. (2005). an overview of the molecular process of plant response to drought, salinity and cold. Genet 3rd Millennium, 4(3), 839-850. (in Persian). Seyedzavar, J., Norouzi, M., & Aharizad, S. (2015). Evaluating Tolerance Indices of some New Maize Hybrids Imposed to Drought Stress. Journal of Crop Ecophysiology, 9(4), 503-520. (in Persian). Shafiq, S., Akram, N. A., & Ashraf, M. (2019). Assessment of physio-biochemical indicators for drought tolerance in different cultivars of maize (Zea mays L.). Pak J Bot., 51(4), 1241-1247. Shiriga, K., Sharma, R., Kumar, K., Yadav, S.K., Hossain, F., & Thirunavukkarasu, N. (2014). Genome-wide identification and expression pattern of drought responsive members of the NAC family in maize. Meta Gene, 2, 407-417. Shinozaki, K., & Yamaguchi-Shinozaki, K. (1997). Gene expression and signal transduction in water-stress response. Plant Physiology, 115 (2), 327-334. Soltis, D. E., & Soltis, P. S. (1990). Isozymes in Plant Biology. Dioscorides Press, Portland. p: 259. Stockinger, E.J., Gilmour, S.J., & Thomashow, M.F. (1997). Arabidopsis thaliana CBF1 encodes an AP2 domain-containing transcriptional activator that binds to the C-repeat/DRE, a cis-acting DNA regulatory element that stimulates transcription in response to low temperature and water deficit. Proceeding of the National Academy of Science, 94 (3), 1035-40. Sofo, A., Scopa, A., Nuzzaci, M., & Vitti, A. (2015). Ascorbate peroxidase and catalase activities and their genetic regulation in plants subjected to drought and salinity stresses. International Journal of Molecular Science, 16 (6), 13561-13578. Rychlik, W. (2007). OLIGO 7 primer analysis software. PCR primer design. 35-59. Valizadeh, M., Moharamnejad, S., Ahmadi, M., & Mohammadzadeh Jalaly, H. (2013). Changes in activity profile of some antioxidant enzymes in alfalfa half-sib families under salt stress. Journal of Agricultural Science and Technology, 15, 801-809. Wang, W. B., Kim, Y. H., Lee, H. S., Kim, K. Y., Deng, X. P., & Kwak, S. S. (2009). Analysis of antioxidant enzyme activity during germination of alfalfa under salt and drought stress. Plant Physiology and Biochemistry, 47 (7), 570-577. Xiong, Y., & Fei, S. (2006). Functional and phylogenetic analysis of a DREB/CBF-like gene in perennial ryegrass (Lolium perenne L.). Planta, 224 (4), 878-888. Yousefi, M., Nasrollazadeh-Asl, V., & Moharramjejad, S. (2017). Evaluation of grain yield, chlorophyll content, osmotic materials, total phenol and activity In response to drought stress (Zea mays L.) maize catalase enzyme. Journal of Plant Environmental Physiology, 46 (12), 1-14. (in persian). Zandalinas, S. I., Balfagón, D., Arbona, V., & Gómez-Cadenas, A. (2017). Modulation of antioxidant defense system is associated with combined drought and heat stress tolerance in citrus. Frontiers in Plant Science, 8, 953. Zhang, Y.H.P., Himmel, M.E., & Mielenz, J.R. (2006). Outlook for cellulase improvement: screening and selection strategies. Biotechnol Adv, 24, 452-481. Zhang, Y., Zheng, L., Yun, L., Ji, L., Li, G., Ji, M., & Zheng, X. (2022). Catalase (CAT) Gene Family in Wheat (Triticum aestivum L.): Evolution, Expression Pattern and Function Analysis. International journal of molecular sciences, 23(1), 542.