با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
بررسی نرعقیمی در ارقام تجاری چغندرقند

عاطفه نصیری؛ اصغر میرزایی اصل؛ محسن آقایی زاده؛ علی دلجو؛ باقر محمودی

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1390، ، صفحه 77-83

چکیده
  در چغندر چندین نوع سیستم نرعقیمی سیتوپلاسمی معرفی شده است. در بین سیستم¬های نرعقیمی شناخته شده، تاکنون سیستم نرعقیمی سیتوپلاسمی آون در تولید ارقام هیبرید تجاری گزارش شده است. کشف این سیستم نرعقیمی در جمعیت¬های زراعی چغندرقند توسط آون، در توسعه ارقام هیبرید نقش به¬سزایی داشته و روند اصلاحی چغندرقند را تغییر داده است. گیاهان ...  بیشتر