با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

مروری بیوتکنولوژی میکروبی در گیاهان زراعی
بررسی عوامل موثر بر تنوع و تولید متابولیت‌های ثانویه از ژن‌های مرموز میکروب‌های ‏ریزوسفری

مریم ساجدمرنی؛ سهیلا طالش ساسانی؛ شهره آریائی نژاد؛ اکرم صادقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1403

https://doi.org/10.30473/cb.2024.70288.1948

چکیده
  گیاهان با ترکیبات خاص در ترشحات ریشه خود می‌توانند جامعه میکروبی خاصی را در ریزوسفر تقویت کنند و از اجتماع جامعه میکروبی مضر برای خود جلوگیری کنند. ریزوسفر منطقه‌ای پویا اطراف ریشه گیاه ‌است که توسط برهمکنش بین گیاه و میکروارگانیسم‌ها اداره می‌شود. ترشحات ریشه گیاه می‌تواند تحت تاثیر گونه گیاه، مراحل رشد گیاه و شرایط تنش قرار ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهان دارویی
بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های Peganum Harmala L. بر اساس صفات بیوشیمیائی در چهار رویشگاه مختلف استان های همدان و کرمانشاه

لیلا اکبری؛ مهدی کاکائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1403

https://doi.org/10.30473/cb.2024.70434.1952

چکیده
  ترکیبات فنلی و سایر محتواهای بیوشیمیایی ترکیبات با ارزش به دست آمده از گیاه اسپند می‌باشند. این مطالعه با هدف ارزیابی اثر رویشگاه‌های مختلف بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی در گیاه اسپند صورت پذیرفت. ابتدا نمونه‌ها از چهار رویشگاه مورد مطالعه شناسایی و جمع‌آوری شدند. آزمایشی به صورت فاکتوریل، فاکتور اول اکوتیپ‌ها در چهار سطح ...  بیشتر