با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران کرج

2 کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی

3 عضو هیات علمی

4 پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

5 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

6 موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه بذر چغندر قند

7 بخش کنترل کیفی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

چکیده

بیماری ریشه‌گنایی )رایزومانیا ( از مهمترین بیماری‌های ویروسی چغندر¬قند می‌باشد. عـامـل این بیماری ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر قند می¬باشد. قارچ Polymyxa betae به عنوان تنها ناقل طبیعی این ویروس شناخته شده است. با توجه به ماهیت پارازیت اجباری ناقل و عدم قابلیت کشت در آزمایشگاه، شناسایی گیاهان آلوده معمولا بر اساس مشاهده میکروسکوپی انجام می¬شود. در این تحقیق به منظور تسهیل در روند شناسایی، آنتی بادی اختصاصی بر علیه این قارچ با استفاده از تکنولوژی پروتئین نوترکیب تولید گردید. پروتئین گلوتاتیون- اس- ترانسفراز (GST) اختصاصی P. betae، به عنوان آنتی‌ژن جهت تولید آنتی‌بادی به منظور شناسائی ناقل در گیاهان آلوده استفاده شد. تولید انبوه پروتئین GST بصورت نوترکیب و در میزبان باکتریایی صورت پذیرفت. ابتدا ناحیه کد‌کننده این پروتئین با استفاده از آغازگرهای اختصاصی و از روی قالب cDNA تهیه گردیده از گیاهان آلوده جداسازی گردید. ژن مزبور سپس به صورت متصل به دنباله شش‌تایی هیستیدین در ناقل بیانی باکتریایی همسانه سازی گردیده و بیان آن به صورت نوترکیب در باکتری Escherichia coli صورت پذیرفت. خالص¬سازی پروتئین نوترکیب GST در شرایط طبیعی غیر واسرشتی و با استفاده از روش کروماتوگرافی تمایلی بر روی ستون نیکل انجام گردید. کمیت و کیفیت پروتئین نوترکیب حاصله بر روی ژل‌پلی‌اکریلامید بررسی شد. به منظور تولید آنتی‌بادی، پروتئین نوترکیب GST خالص جهت انجام ایمنی¬زایی در خرگوش استفاده شد و پس از تهیه آنتی¬بادی با تیتر بالا، خالص¬سازی آن با استفاده از ستون پروتئین Aصورت گرفت. نتایج آزمایشات سرولوژیکی حاکی از قابلیت بالای آنتی¬بادی¬های حاصله جهت شناسایی قارچ ناقل در نمونه¬های گیاهی آلوده می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Applying of recombinant protein technology for developing of specific antibody against transmitting agent of rhizomania in suger beet

نویسندگان [English]

 • M.R Safarnejad 1
 • M Basirat 2
 • M.A Ebrahimi 3
 • H Safarpour 4
 • S Nazari 5
 • B Mahmoudi 6
 • S Ataie Kachoie 7

چکیده [English]

Rhizomania is one of the most important Sugar beet diseases throughout the world. The disease is caused by beet necrotic yellow vein virus (BNYVV). The Polymyxa betae (Keskin) is the only natural transmitting agent of the disease between the plants. The fungus is an obligate parasite and could not be cultured in the media, then detection of fungus is done normally by microscopic observation. In order to facilitate detection process, present study is done to develop specific antibodies against this fungus by applying recombinant protein. The Glutathione-S-transferase (GST) as a specific immunogenic protein is a critical enzyme expressed in zoospores, sporangia and resting spores and could be a good candidate to develop a serological test for P. betae. For this aim, the DNA region encoding fungal GST gene was isolated and cloned into pET28a bacterial expression vector. Large scale expression of the recombinant protein was performed in Escherichia coli (Migula). Purification was carried out by applying immobilized metal affinity chromatography under native conditions. The purified recombinant GST protein was used for immunization of rabbit. Purification of immunoglobulin was performed by affinity chromatography using protein A column. The purified antibodies were applied for efficient detection of infected plant in serological assays.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Suger beet"
 • "Rhizomania"
 • "Polymyxa beta"
 • "recombinant protein"
 • "antibody"