با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
علمی پژوهشی بیوتکنولوژی بیماریهای گیاهی
استفاده ازتکنولوژی پروتئین نوترکیب برای تهیه آنتی بادی اختصاصی علیه ناقل بیماری رایزومونیا در چغندرقند

محمدرضا صفرنژاد؛ مرضیه بصیرت؛ محمدعلی ابراهیمی؛ حسین صفرپور؛ سعید نظری؛ سید باقر محمودی؛ سعید عطایی کچویی

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1391، صفحه 1-12

چکیده
  بیماری ریشه‌گنایی )رایزومانیا ( از مهمترین بیماری‌های ویروسی چغندر¬قند می‌باشد. عـامـل این بیماری ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر قند می¬باشد. قارچ Polymyxa betae به عنوان تنها ناقل طبیعی این ویروس شناخته شده است. با توجه به ماهیت پارازیت اجباری ناقل و عدم قابلیت کشت در آزمایشگاه، شناسایی گیاهان آلوده معمولا بر اساس مشاهده میکروسکوپی ...  بیشتر

علمی پژوهشی اصلاح نباتات مولکولی
استفاده از مخمر Saccharomyces cerevisiae جهت ارزیابی توانایی پروتئین ریبوزومی L3 جهش یافته (RPL3W258C/H259Y) در مقاومت به میکوتوکسین قارچ Fusarium graminearum

مرتضی آبکار؛ فروغ سنجریان؛ امیر موسوی

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1391، صفحه 13-23

چکیده
  بلایت فوزاریومی سنبله بیماری است که باعث خسارت شدید اقتصادی در مزارع گندم و سایر غلات دانه ریز در نقاط مختلف دنیا می شود. آلودگی غذاهای حاصل از غلات آلوده با میکوتوکسین تریکوتسنی دی اکسی نیوالنول (DON) که توسط قارچ Fusarium graminearum تولید می شود، خطر شدیدی برای سلامت انسان ها و حیوانات است زیرا تریکوتسن ها می توانند باعث مرگ سلول های یوکاریوتی ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوتکنولوژی بیماریهای گیاهی
مقایسه مولکولی ناحیه ΄5 ژنوم جدایه گلستان ویروس موزاییک کوتولگی ذرت (MDMV) با دیگر پوتی¬ویروسهای غلات

فروه سادات مصطفوی نیشابوری؛ سعید نصرالله نژاد

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1391، صفحه 25-33

چکیده
  ویروس موزائیک کوتولگی ذرت (Maize dwarf mosaic virus, MDMV)یکی از مهم¬ترین و گسترده¬ترین ویروس¬های ذرت در دنیا می¬باشد. تحقیق حاضر به منظور مقایسه خصوصیات مولکولی و آنالیز ترادف نوکلئوتیدی نواحی کد¬کننده پروتئین¬های موجود در ناحیه ΄5 ژنوم ویروس موزاییک کوتولگی ذرت و مقایسه آن با سایر جدایه¬های این ویروس و نیز سایر پوتی¬ویروس¬های ...  بیشتر

علمی پژوهشی اصلاح نباتات مولکولی
تعیین نحوه توارث و مکان یابی ژن های کنترل کننده عملکرد و برخی از صفات زراعی در جو

منیره رحیمی؛ فرشاد ابراهیم پور؛ روهام عشقی

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1391، صفحه 35-48

چکیده
  در این تحقیق، یک جمعیت 2:3F حاصل از تلاقی دو رقم جوی Hiberna و Pfyner جهت تعیین نحوه توارث به روش تجزیه میانگین نسلها و همچنین شناسایی نواحی ژنومی (QTL) کنترل کننده عملکرد و اجزاء آن از طریق نشانگرهای ریزماهواره، مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه میانگین نسل ها نشان داد که اگرچه در کنترل اکثر صفات زراعی هر دوی اثرات افزایشی و غالبیت نقش داشتند، اثرات ...  بیشتر

علمی پژوهشی
استخراج و شناسایی اسکوپولتین از کشت سوسپانسیون سلولی زیره سیاه (Bunium persicum)

سارا خسروی نیا؛ سید مهدی زیارت نیا؛ عبدالرضا باقری؛ سید حسن مرعشی

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1391، صفحه 49-57

چکیده
  امروزه استفاده از قابلیت‌های کشت سلولی برای تولید مواد موثره دارویی بسیار مورد توجه است. ترکیبات فلورسانس در بسیاری از زمینه‌ها مانند محیط زیست، صنایع غذایی و پزشکی ارزشمند می‌باشند. در این پژوهش کشت سوسپانسیون سلولی زیره سیاه، به عنوان یک گیاه دارویی مهم در ایران، در محیط کشت MS مایع حاوی 2 میلی‌گرم در لیتر NAA و 0/5 میلی‌گرم ...  بیشتر

علمی پژوهشی اصلاح نباتات مولکولی
مکان یابی ژن های کمی کنترل کننده برخی از صفات مربوط به کیفیت پخت و خوراک برنج با استفاده از لاین های نوترکیب خویش آمیخته

علی اکبر عبادی؛ عزت الله فرشادفر؛ بابک ربیعی

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1391، صفحه 59-72

چکیده
  مکان یابی ژن های کمی (QTL) برای 10 صفت مربوط به کیفیت پخت و خوراک برنج با استفاده از 144 لاین نوترکیب خویش آمیختۀ حاصل از تلاقی دو رقم هاشمی / نعمت توسط نشانگر ریزماهواره انجام شد. صفات مورد بررسی در این تحقیق شامل میزان آمیلوز، درجه حرارت ژلاتینی شدن، و هشت خصوصیت چسبندگی نشاسته دانه برنج بود. در مجموع تعداد 23 عدد QTLs برای 10 صفت مورد بررسی ...  بیشتر

علمی پژوهشی کشت بافت و ریزازدیادی
بررسی اثر تنش های دمایی و گرسنگی بر جنین زایی میکروسپور درکشت میکروسپورهای جدا شده دو رقم رز (Rosa hybrida L.) تتراپلوئید

مریم دهستانی اردکانی؛ محسن کافی؛ مهران عنایتی شریعت پناهی؛ مریم جعفرخانی کرمانی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ مهناز عروجلو

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1391، صفحه 73-83

چکیده
  کشت میکروسپور یکی از روش های کارآمد تولید گیاهان هاپلوئید می باشد. در پژوهش حاضر، سیستم کشت میکروسپور در دو رقم تتراپلوئید رز (‘Apollo’ و ‘Amarosa’) مورد بررسی قرار گرفت. عواملی شامل محیط جداسازی میکروسپورها (AB و B)، محیط القای جنین زایی در میکروسپورها (AT3) به همراه منابع مختلف کربوهیدرات (ساکارز، مالتوز یا گلوکز) و آمینو اسید لاکتالبومین ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوتکنولوژی بیماریهای گیاهی
تغییر همزمان اسیدآمینه های Trp258 به Cys و His259 به Tyr در پروتئین ریبوزومی L3 در جهت افزایش تحمل به توکسین DON در گیاه تراریخت توتون

سمیرا شهباری؛ ناصر صفایی؛ امیر موسوی؛ فروغ سنجریان؛ عزیزاله علی زاده

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1391، صفحه 85-95

چکیده
  یکی از مکانیسم هایی که در جهت کاهش تاثیرات توکسین داکسی نیوالنون DON شناسایی شده، دست ورزی جایگاه هدف آن پروتئین ریبوزومی L3 (RPL3) می باشد. در این پژوهش دو تغییر نقطه ای(اسید آمینه شماره 258 از تریپتوفان به سیستئین و شماره 259 از هیستیدین به تیروزین) در توالی cDNA ژن RPL3 گوجه فرنگی با استفاده از تکنیک جهش زایی با جایگاه مشخص (SDM) انچام پذیرفت. گیاه ...  بیشتر