با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کشاورزی گرگان

چکیده

ویروس موزائیک کوتولگی ذرت (Maize dwarf mosaic virus, MDMV)یکی از مهم¬ترین و گسترده¬ترین ویروس¬های ذرت در دنیا می¬باشد. تحقیق حاضر به منظور مقایسه خصوصیات مولکولی و آنالیز ترادف نوکلئوتیدی نواحی کد¬کننده پروتئین¬های موجود در ناحیه ΄5 ژنوم ویروس موزاییک کوتولگی ذرت و مقایسه آن با سایر جدایه¬های این ویروس و نیز سایر پوتی¬ویروس¬های غلات انجام گردید. بدین منظور گیاهان ذرت با علائم موزاییک و کوتولگی از استان گلستان جمع آوری شد. پس از تعیین آلودگی در آزمون الایزای غیر مستقیم با آنتی سرم اختصاصی MDMV یک نمونه آلوده جهت استخراج RNAی کل انتخاب شد. جهت تکثیر ناحیه¬ی ΄5 ژنوم ویروس از 5 جفت آغازگر اختصاصی استفاده شد که 5 قطعه همپوشان شامل UTR-΄5، P1، HC-Pro، P3و 6K1 به اندازه کل 3460 جفت باز بدست آمد. آنالیز¬های مقایسه¬ای ترادف نوکلئوتیدی این ناحیه از ژنوم MDMV نشان داد که جدایه ایران (گلستان) به ترتیب دارای شباهت 7/95 و 3/92 درصد در سطح آمینواسیدی و 5/90 و 1/85 درصد در سطح نوکلئوتیدی با جدایه¬های بلغارستان و اسپانیا است و در مقایسه با سایر ویروس¬های آلوده کننده غلات هم¬گروه با MDMV بیشترین شباهت با ویروس موزاییک سورگوم از تگزاس و ویروس موزاییک نیشکر از چین به ترتیب با 9/72 و 3/72 درصد بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Molecular comparison of genomic 5΄ region of Maize dwarf mosaic with other cereal potyviruses

نویسندگان [English]

  • F Mostafavi neishaburi
  • S Nasrolahnejah

Gorgan agricultural and natural resources

چکیده [English]

Maize dwarf mosaic virus is one of the most important and most extensive viruses of maize in the world. In this paper investigated molecular comparative of nucleotide sequence of coding regions of proteins of 5΄ region of the genome of Maize dwarf mosaic with the other isolate and other cereal potyviruses. In order to this, maize plants with mosaic symptoms and dwarfing were collected from Golestan province. After verification of plants by Elisa test against MDMV antiserum, an infected sample was selected for isolation of RNA. Amplification of the 5΄ region of the genome has been conducted using five specific primer pair that was obtained 5 overlap segments including P1, HC-Pro ، p3 و 6k1genes, as well as 5΄-UTR region of the genome and was obtained 3460bp. The comparative analysis of nucleotide sequences of MDMV strains showed that the Iranian (Golestan) isolate have 95.7 and 92.3 percent similarity at the amino acid level and 90.5 and 85.1 percent at the nucleotide level with Bulgarian and Spanish isolates respectively, and with other homogeneous viruses, MDMV had similarity maximum with sorghum mosaic virus from Texas and sugarcane mosaic virus from china 72.9 and 72.3 percent respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sequences
  • genome
  • feature molecular
  • maize dwarf mosaic virus