با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس آزمایشگاه بیوتکنولوژی -دانشگاه پیام نور -استان تهران

2 ریاست دانشگاه پیام نور استان تهران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده

در این تحقیق، یک جمعیت 2:3F حاصل از تلاقی دو رقم جوی Hiberna و Pfyner جهت تعیین نحوه توارث به روش تجزیه میانگین نسلها و همچنین شناسایی نواحی ژنومی (QTL) کنترل کننده عملکرد و اجزاء آن از طریق نشانگرهای ریزماهواره، مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه میانگین نسل ها نشان داد که اگرچه در کنترل اکثر صفات زراعی هر دوی اثرات افزایشی و غالبیت نقش داشتند، اثرات غالبیت و اثرات متقابل غیر آللی بیشترین سهم را در توارث صفات روز تا رسیدگی، تعداد دانه در خوشه، طول خوشه و ارتفاع بوته به خود اختصاص دادند. پارامترهای ژنتیکی نظیر وراثت پذیری نشان داد که اداره صفت تعداد پنجه تحت تاثیر اثرات افزایشی بود. نقشه پیوستگی 159 نشانگر ریز ماهواره با پوشش ژنومی 5/1030 سانتی مورگان تهیه گردید. براساس روش مکان‌یابی فاصله‌ای مرکب برای صفات روز تا رسیدگی، تعداد پنجه، وزن هزار دانه، ارتفاع بوته، طول خوشه، تعداد دانه در خوشه و عملکرد دانه به ترتیب 2، 4، 2، 4، 1، 4 و 7 ناحیه ژنومی مکان‌یابی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Inheritance and QTL Mapping of Yielld and some Agronomical Traits in Barley

نویسندگان [English]

  • M Rahimi 1
  • F Ebrahimpour 2
  • R Eshghi 3

چکیده [English]

In this study, an F2:3 population derived from the cross between Hiberna and Pfyner was used to analyze the inheritance of yield and its components in barley by generation mean analysis and to map the corresponding QTLs (quantitative trait loci) by microsatellite markers. Generation mean analysis suggested that both additive and dominance effects were important for most of the traits evaluated, but dominance and non-allelic interaction had a more pronounced effect for days to maturity, number of grains per spike, spike length and plant height. The highest heritability was obtained for number of tillers, indicating that this trait is controlled by additive effects. The additive effects played major role in the inheritance of grain yield per plant, since heritability of this trait was low. The linkage map constructed by 159 microsatellite markers covered a total length of about 1030.5 cM. Using the method of composite interval mapping 2, 4, 2, 4, 1, 4 and 7 QTLs were detected for days to maturity, number of tillers, 1000-grain weight, plant height, spike length, number of grains per spike and grain yield, respectively. Ten QTLs had corresponding occurrences with the QTLs reported earlier, indicating that these QTLs are stable across genetic backgrounds. The results of this study also showed that, grain yield per plant controls with several minor genes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barley
  • Generation mean analysis
  • QTL mapping
  • Genetic map
  • Marker-assisted selection