با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، همکار طرح، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی (ABRII)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، کارشناس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی (ABRII)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

3 دانش‌آموخته کارشناسی، کارشناس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی (ABRII)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

4 پژوهشگر پسادکتری، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی (ABRII)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

5 استادیار، مؤسسه تحقیقات برنج کشور (RRII)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران.

6 استادیار، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی (ABRII)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

7 استاد، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی (ABRII)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

چکیده

بهبود ساختار ریشه منجر به افزایش عملکرد دانه و کیفیت بالاتر بذر می‌شود و این امر از طریق بهبود رشد گیاه، استقرار بهتر در خاک، جذب بیشتر آب و تغذیه و بیوسنتز اسیدهای آمینه و هورمون‌ها حاصل شده و باعث افزایش کارایی استفاده از مواد مغذی و تحمل تنش در گیاه می‌شود. خشکسالی یک چالش جدی در کشور است و بنابراین تولید محصولات متحمل به خشکی دارای اهمیت خواهد بود. در این پژوهش حضور ژن DRO1 (تغییر دهنده ساختار ریشه برنج) که در تغییر زاویه رشد ریشه نقش دارد در برنج رقم هاشمی بررسی و با توالی مشابه آن در برنج رقم Kinandang Patong مورد مقایسه قرار گرفت. سپس این ژن در کنار ژن OsCKX4 (مؤثر در بهبود ساختار ریشه) قرار داده شد. ژن‌های OsCKX4 و DRO1 برگرفته از ارقام خودرو برنج طی مراحلی به‌ترتیب تحت پیش‌برنده مختص ریشه و پیش‌برنده دائمی همسانه‌سازی و در ناحیه T-DNA حامل دوگانه اگروباکتریومی قرار داده شدند. سازه حاصل موسوم به pUhrCkDro به اگروباکتریوم سویه EHA105 منتقل و برای انتقال ژن به برنج رقم هاشمی مورداستفاده قرار گرفت. پس از انجام مراحل انتقال ژن، گیاهان باززا شده حاصل در محیط انتخابی حاوی 50 میلی‌گرم بر لیتر هیگرومایسین در مراحل مختلف کالوس‌زایی، باززایی و ریشه‌زایی زنده مانده و رشد کرده و به محلول یوشیدا و سپس به گلدان منتقل شدند. گیاهان تراریخته احتمالی توسط واکنش زنجیره‌ای پلیمراز تایید قرار و رخدادهای مستقل مشخص شدند. مقایسه فنوتیپ ریشه با گیاه شاهد تفاوت ظاهری در ساختار ریشه نشان داد. گیاهان تراریخته حاصل در گلخانه تراریخته پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی بذرگیری و در نسل‌های T1 و T2 تحت آزمون‌های مولکولی برای تشخیص رخدادهای خالص قرار گرفتند. با توجه به نتایج این پژوهش احتمالاً سازه چند ژنی حاصل می‌تواند با هدف تغییر ساختار ریشه و تحمل به خشکی برای انتقال ژن به سایر گیاهان نیز مؤثر واقع شود. امید است تولید برنج تراریخته با ساختار ریشه قوی‌تر منجر به تحمل خشکی، کاهش مصرف آب و بهبود عملکرد در شرایط تنش خشکی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identificatioan and investigation of DRO1 gene in rice cultivar Hashemi and its simultaneous transfer with OsCKX4 gene to improve root structure

نویسندگان [English]

 • Zahra Ghorbanzadeh 1
 • Mehrbano Kazemi Alamouti 2
 • Leila Pourhang 2
 • Seyyed Mohammad Mousavi Pakzad 3
 • Elahe Moatamed 2
 • Mona Mapar 4
 • Aliakbar Ebadi 5
 • Mohammad Reza Ghaffari 6
 • Ghasem Hosseini Salekdeh 7
 • Behzad Ghareyazie 7
 • Motahhareh Mohsenpour 6

1 Ph.D. Student, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII), Karaj, Iran.

2 M.Sc., Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII), Karaj, Iran.

3 B.Sc, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII), Karaj, Iran.

4 Postdoctoral Researcher, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII), Karaj, Iran.

5 Assistant Professor, Rice Research Institute of Iran (RRII), Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO) Rasht, Iran.

6 Assistant Professor, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII), Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.

7 Professor, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII), Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.

چکیده [English]

Improvement of the root architecture lead to higher grain yield and seed quality. This is achieved via improvement of the plant growth, better establishment in soil, higher absorption of water and nutrition resulting in the biosynthesis of the essential amino acids and hormones. It increases the efficiency of the nutrition usage and the stress tolerance. Drought conditions are a serious challenge in Iran; therefore, improving crop tolerance has a major importance. In this study, we investigate the presence of DRO1 gene, which is involved in the modification of the root growth angle, in rice cultivar Hashemi and compared to the Kinandang Patong cultivar. We further analyze the simultaneous presence of DRO1 and a second gene, OsCKX4, which is involved in the improvement of root structure. DRO1 and OsCKX4 are cloned together in a single construct under the control of the ubiquitin and the root specific promoters, respectively. The resulting construct, pUhrCkDro is transformed into the Agrobacterium tumefactions strain EHA105 and used for the gene transformation into Hashemi cultivar. Putative transgenic plants, survived on 50 mg. L−1 Hygromycin during tissue culture steps, are transplanted into the Yoshida solution and then into the pots until they set seeds. Construct specific and gene specific PCR analysis are used to confirm the transgenic plants. Transgenic plants show stronger root structure compared to the non-transgenic ones. Molecular analysis in the T1 and T2 generations leads to the homozygous events. The multi-genic construct used in this study, can be introduced into other crops for the aim of root structure improvement and drought tolerance. It is hoped that the production of transgenic rice with enhanced root structure results in improving drought tolerance, reducing water consumption and enhancing yield under drought stress conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • DRO1 gene
 • CKX4 gene
 • Multi-gene transformation
 • Root architecture
An, G., Watson, B.D., & Chiang, C.C. (1986). Transformation of tobacco, tomato, potato, and Arabidopsis thaliana using a binary Ti vector system. Plant Physiology, 81(1), 301-305. Arai-Sanoh, Y., Takai, T., Yoshinaga, S., Nakano, H., Kojima, M., Sakakibara, H., & ... Uga, Y. (2014). Deep rooting conferred by deeper rooting 1 enhances rice yield in paddy fields. Scientific Reports, 4(1), 1-6. Araki, H., Morita, S., Tatsumi, J., & Iijima, M. (2002). Physiol-morphological analysis on axile root growth in upland rice. Plant production Science, 5(4), 286-293. . Substantial equivalence Bashline, L., Lei, L., Li, S., & Gu, Y. (2014). Cell wall, cytoskeleton, and cell expansion in higher plants. Molecular Plant, 7(4), 586-600. Bennett, J.O.H.N., Cohen, M.B., Katiyar, S. K., Ghareyazie, B. E. H. Z. A.D., & Khush, G.S. (1997). Enhancing insect resistance in rice through biotechnology. Advances in insect control: The Role of Transgenic Plants, 75-93. Chamani Mohasses, F., Solouki, M., Ghareyazie, B., Fahmideh, L., & Mohsenpour, M. (2020). Correlation between gene expression levels under drought stress and synonymous codon usage in rice plant by in-silico study. Plos One, 15(8), e0237334. Chamani, M. F., Soluki, M., Ghareyazie, B., Farshad, F., Fahmideh, L., Ghafari, A., & Mohsenpour, M. (2017). Isolation and functional analysis of PSTOL1 from wild species of rice. Gene Eng. Biosafety J. 6(1): 1-10 (In Persian). Chang, E. H., Zhang, S. F., Zhi-Qin, W. A. N. G., Xue-Ming, W. A. N. G., & Jian-Chang, Y. A. N. G. (2008). Effect of nitrogen and phosphorus on the amino acids in root exudates and grains of rice during grain filling. Acta Agronomica Sinica, 34(4), 612-618. Chang, T. T., Armenta-Soto, J. L., Mao, C. X., Peiris, R., & Loresto, G. C. (1986). Genetic studies on the components of drought resistance in rice (Oryza sativa L.). In Rice Genetics I: (In 2 Parts) (pp. 387-398). Clark, L. J., Price, A. H., Steele, K. A., & Whalley, W. R. (2008). Evidence from near-isogenic lines that root penetration increases with root diameter and bending stiffness in rice. Functional Plant Biology, 35(11), 1163-1171. Dolatabadi, B., Ranjbar, G., Tohidfar, M., & Dehestani, A. (2014). Genetic transformation of Tomato with three pathogenesis-related protein genes for increased resistance to Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici. Journal of Plant Molecular Breeding, 2(1), 1-11. Ekanayake, I. J., O'toole, J. C., Garrity, D. P., & Masajo, T. M. (1985). Inheritance of root characters and their relations to drought resistance in rice 1. Crop Science, 25(6), 927-933. Fukuda, H. (Ed.). (2014). Plant cell wall patterning and Cell Shape. John Wiley & Sons. Gao, S., Fang, J., Xu, F., Wang, W., Sun, X., Chu, J., ... & Chu, C. (2014). Cytokinin Oxidase/Dehydrogenase4 integrates cytokinin and auxin signaling to control rice crown root formation. Plant Physiology, 165(3), 1035-1046. Ghareyazie, B., Alinia, F., Menguito, C. A., Rubia, L. G., de Palma, J. M., Liwanag, E. A., ... & Bennett, J. (1997). Enhanced resistance to two stem borers in an aromatic rice containing a synthetic cryIA (b) gene. Molecular Breeding, 3(5), 401-414. Ghorbanzadeh, Z., & Ghafari, M. R. (2019). miRNAs: Superheroes in the Rice Plant Misery Time. Journal of Biosafety, 11(4), 97-122. Gowda, V. R., Henry, A., Yamauchi, A., Shashidhar, H. E., & Serraj, R. (2011). Root biology and genetic improvement for drought avoidance in rice. Field Crops Research, 122(1), 1-13. Guseman, J. M., Webb, K., Srinivasan, C., & Dardick, C. (2017). DRO 1 influences root system architecture in Arabidopsis and Prunus species. The Plant Journal, 89(6), 1093-1105. Hasanuzzaman, M., Anee, T. I., Bhuiyan, T. F., Nahar, K., & Fujita, M. (2019). Emerging role of osmolytes in enhancing abiotic stress tolerance in rice. In Advances in rice research for abiotic stress tolerance (pp. 677-708). Woodhead Publishing. Jeong, J. S., Kim, Y. S., Redillas, M. C., Jang, G., Jung, H., Bang, S. W., ... & Kim, J. K. (2013). OsNAC5 overexpression enlarges root diameter in rice plants leading to enhanced drought tolerance and increased grain yield in the field. Plant Biotechnology Journal, 11(1), 101-114. Kato, Y., & Okami, M. (2010). Root growth dynamics and stomatal behaviour of rice (Oryza sativa L.) grown under aerobic and flooded conditions. Field Crops Research, 117(1), 9-17. Kazemi, M., Ghorbanzadeh, Z., Pourhang, L., Mousavi Pakzad, S. M., Moatamed, E., Mapar, M., ... & Mohsenpour, M. (2022). Rice genetic engineering using transformation of Deeper Rooting1 and Phosphorus-Starvation Tolerance1 genes. Agricultural Biotechnology Journal, 14(1), 1-20. Kondo, M., Murty, M. V., & Aragones, D. V. (2000). Characteristics of root growth and water uptake from soil in upland rice and maize under water stress. Soil Science and Plant Nutrition, 46(3), 721-732. Lesk, C., Rowhani, P., & Ramankutty, N. (2016). Influence of extreme weather disasters on global crop production. Nature, 529(7584), 84-87. Li, J., Han, Y., Liu, L., Chen, Y., Du, Y., Zhang, J., ... & Zhao, Q. (2015). qRT9, a quantitative trait locus controlling root thickness and root length in upland rice. Journal of Experimental Botany, 66(9), 2723-2732. Li, L., Zhou, Y., Cheng, X., Sun, J., Marita, J. M., Ralph, J., & Chiang, V. L. (2003). Combinatorial modification of multiple lignin traits in trees through multigene cotransformation. Proceedings of the National Academy of Sciences, 100(8), 4939-4944. Michaletti, A., Naghavi, M. R., Toorchi, M., Zolla, L., & Rinalducci, S. (2018). Metabolomics and proteomics reveal drought-stress responses of leaf tissues from spring-wheat. Scientific Reports, 8(1), 1-18. Mohammadi zadeh, N., tohidfar, M., Mohsenpooor, M. (2010). Agrobacterium-mediated transformation of wheat (Triticum aestivum) using chitinase and glucanase genes. Agricultural Biotechnology Journal, 2(1), 81-97. Mohkami, A., Marashi, H., Shahriary Ahmadi, F., Tohidfar, M., & Mohsenpour, M. (2015). Evaluation of Agrobacterium-mediated Transformation of Chlamydomonas reinhardtii using a Synthetic amorpha-4, 11-diene Synthase Gene. Journal of Cell and Molecular Research, 7(1), 53-58. Mohsenpour, M., Babaeian Jeloudar, N.A., Tohidfar, M., Habashi, A.A. (2008). Design and construction of four recombinant plasmid vectors containing chitinase, glucanase and BT genes, suitable for plant transformation. J. Agric. Sci. Natur. Resour. 15(4): 69-80 (In Persian). Mohsenpour, M., Tohidfar, M. (2011) Genetic Engineering of Plant Nuclear Genome for Specific gene Expression in Chloroplast Using Design and Transformation of Hybrid Sigma Factor. Crop Biotechnology, 1(1):35-48. (In Persian). Mohsenpour, M., Tohidfar, M., Jelodar, N. B., & Jouzani, G. S. (2015). Designing a new marker-free and tissue-specific platform for molecular farming applications. Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology, 24(4), 433-440. Ozawa, K. (2012). A high-efficiency Agrobacterium-mediated transformation system of rice (Oryza sativa L.). In Transgenic Plants (pp. 51-57). Humana Press. Price, A. H., Steele, K. A., Moore, B. J., & Jones, R. G. W. (2002). Upland rice grown in soil-filled chambers and exposed to contrasting water-deficit regimes: II. Mapping quantitative trait loci for root morphology and distribution. Field Crops Research, 76(1), 25-43. Vosouqi, A., Tohidfar, M., Solouki, M., & Mohsen Pour, M. (2012). Isolation and Cloning of Two Genes from PR1 Family and Construction of Treble Plasmids Containing 3 Groups of Genes for Producing Transformed Plants Resistant to Fungal Diseases. Agricultural Biotechnology Journal, 3(2), 27-46. Saboori-Robat, E., Solouki, M., Habashi, A.A., Moshenpour, M., & Emamjomeh, A. (2019). Design and construction of two-genes construct consists of 11 kDa delta zein and EPSPS genes in order to transform soybean to improve the methionine content and induce resistance to glyphosate herbicide. Crop Biotechnology, 9(27), 69-77. Sambrook, Fritsch E.F., Maniatis, T. (1989). Molecular cloning: a laboratory manual. Cold spring harbor laboratory press. Singh, B., Mishra, S., Bisht, D. S., & Joshi, R. (2021). Growing rice with less water: Improving productivity by decreasing water demand. In Rice improvement (pp. 147-170). Springer, Cham. Uga, Y., Kitomi, Y., Yamamoto, E., Kanno, N., Kawai, S., Mizubayashi, T., & Fukuoka, S. (2015). A QTL for root growth angle on rice chromosome 7 is involved in the genetic pathway of Deeper Rooting 1. Rice, 8(1), 1-8. Uga, Y., Okuno, K., & Yano, M. (2011). Dro1, a major QTL involved in deep rooting of rice under upland field conditions. Journal of Experimental Botany, 62(8), 2485-2494. Uga, Y., Sugimoto, K., Ogawa, S., Rane, J., Ishitani, M., Hara, N., ... & Yano, M. (2013). Control of root system architecture by deeper rooting 1 increases rice yield under drought conditions. Nature Genetics, 45(9), 1097-1102. Ye, X., Al-Babili, S., Kloti, A., Zhang, J., Lucca, P., Beyer, P., & Potrykus, I. (2000). Engineering the provitamin A (β-carotene) biosynthetic pathway into (carotenoid-free) rice endosperm. Science, 287(5451), 303-305. Yoshida, S., Forno, D.A., Cock, J.H. (1976). Laboratory Manual for Physiological Studies of Rice, Ed 3. The International Rice Research Institute, Manila, The Philippines. Yoshida, S., & Hasegawa, S. (1982). The rice root system: its development and function. Drought Resistance in Crops with Emphasis on Rice, 10, 97-134. Zandi, M., Hosseini, R., Mohsenpour, M., Hosseini Salekdeh, G., & Behzad, G. (2019). Transformation of DRO1, OsNAC5, OsEXPA8 genes in order to improve root architecture and drought tolerance in rice. Genetic Engineering and Biosafety Journal, 8(1), 77-89. Zhang, H., Xue, Y., Wang, Z., Yang, J., & Zhang, J. (2009). An alternate wetting and moderate soil drying regime improves root and shoot growth in rice. Crop Science, 49(6), 2246-2260.