با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
بیوانفورماتیک
شناسایی ژن‌های خانواده ‏HSP60‎‏ در گستره ژنوم سویا و بررسی کارکردی آن‌ها در پاسخ به تنش‌های غیرزیستی

سمیرا محمدی

دوره 13، شماره 43 ، آذر 1402، ، صفحه 11-28

https://doi.org/10.30473/cb.2023.69628.1931

چکیده
  پروتئین‌های شوک حرارتی 60 کیلو دالتونی (HSP60) که به‌عنوان چاپرونین (cpn60) نیز شناخته می‌شوند، نقش مهمی در رشد و نمو و پاسخ گیاه به تنش ایفا می‌نمایند. در این مطالعه از طریق ابزارهای بیوانفورماتیکی، 32 ژن HSP60 در ژنوم سویا شناسایی شد که روی 14 کروموزوم توزیع شده‌اند. بیشتر این پروتئین‌ها آب‌دوست، اسیدی، ناپایدار با شاخص آلیفاتیک بالا هستند. ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
شناسایی خانواده ژنی پروتئین‌فسفاتاز 2C (AlPP2C) در گیاه شوردوست آلوروپوس لیتورالیس

سید حمیدرضا هاشمی پطرودی؛ سمیرا محمدی؛ اسماعیل بخشنده؛ مارکوس کولمن

دوره 12، شماره 39 ، آذر 1401، ، صفحه 37-53

https://doi.org/10.30473/cb.2023.64500.1883

چکیده
  پروتئین فسفاتازهای (PP2Cs) 2C، نقشی کلیدی در بیان ژن‌های پاسخگو به تنش از موجودات پست پروکاریوتی تا یوکاریوت‌های عالی ایفا می‌نمایند. در این مطالعه، بررسی بیوانفورماتیکی اعضای خانواده ژنی PP2C به منظور شناسایی و تجزیه و تحلیل ژن‌های اورتولوگ مرتبط با تنش در ژنوم گیاه هالوفیت علفی یک‌لپه Aeluropus littoralis انجام شد. در مجموع 34 ژن AlPP2C بر اساس ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
شناسایی و ارزیابی ژن‌های حفاظت‌شده NAC مورد هدف miR164 در گیاهAeluropus littoralis در پاسخ به تنش‌های غیرزیستی

سمیرا محمدی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ حمید نجفی زرینی؛ سید حمیدرضا هاشمی پطرودی

دوره 10، شماره 34 ، شهریور 1400، ، صفحه 27-41

https://doi.org/10.30473/cb.2021.60319.1851

چکیده
  MicroRNAها گروه بزرگی از RNAهای کوچک و غیرکدکننده هستند که با برش mRNA مورد هدف و یا مهار ترجمه، بیان این ژن‌ها را تنظیم می‌کنند. خانواده miR164 گیاهی بسیار حفاظت‌شده بوده و از طریق تنظیم ژن‌های NAC مورد هدف خود، در پاسخ گیاهان به تنش‌های غیرزیستی نقش دارند. در مطالعه حاضر، 68 ژن بالقوه کدکننده دمین NAC در Aeluropus littoralis به‌عنوان یک گیاه هالوفیت از ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
شناسایی خانواده ژنی ERF در گیاه شورزیست Aeluropus littoralis و بررسی الگوی بیان آن‌ها در پاسخ به تنش شوری

سید حمیدرضا هاشمی پطرودی؛ سمیرا محمدی

دوره 9، شماره 29 ، خرداد 1399، ، صفحه 53-66

https://doi.org/10.30473/cb.2020.49234.1787

چکیده
  تنش شوری یکی از تنش‌های غیرزیستی محدودکننده رشد و نمو گیاهان می‌باشد. عامل پاسخ‌دهنده به اتیلن (ERF) خانواده ای از عوامل رونویسی دخیل در رشد و نمو گیاهان و نیز پاسخ‌دهنده به تنش‌های زیستی و غیرزیستی بوده و با توجه به اهمیت این خانواده در پاسخ به تنش شوری، در این تحقیق شناسایی ژن‌های این خانواده در گیاه شورزیست چمن شور آلوروپوس لیتورالیس ...  بیشتر