با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
اصلاح نباتات مولکولی
مکان‌یابی‌‏QTLهای کنترل‌کننده نشاسته و فیبر شوینده خنثی دانه در گندم دوروم

سینا قنبری؛ کیانوش چقامیرزا؛ لیلا زارعی؛ رقیه ناصری؛ الیزابتا مازوکوتلی

دوره 13، شماره 45 ، فروردین 1403، ، صفحه 31-39

https://doi.org/10.30473/cb.2024.70419.1951

چکیده
  در بین غلات گندم دوروم (Triticum turgidum L. var. durum) پس از گندم نان یکی از مهم‌ترین منابع پروتئین و انرژی است و در اکثر کشورهای جهان نقش عمده‌ای در تغذیه انسان دارد. در این تحقیق به منظور شناسایی و مکان‌یابی جایگاه‌های ژنی کنترل کننده صفات کیفی نشاسته و فیبر شوینده خنثی دانه در گندم دوروم، 118 لاین اینبرد نوترکیب گندم دوروم حاصل از تلاقی بین ...  بیشتر

اصلاح نباتات مولکولی
شناسایی آلل های کنترل کننده صفات مهم زراعی انتقال یافته از Hordeum spontaneum تحت شرایط تنش خشکی

منیره رحیمی؛ روهام عشقی؛ فرشاد ابراهیم پور

دوره 3، شماره 5 ، اسفند 1392، ، صفحه 41-48

چکیده
  تنش خشکی مهمترین عامل محدود کننده تولید و پایداری عملکرد گیاه جو در کشت های دیم محسوب می شود. در این تحقیق برای شناسایی نواحی ژنومی کنترل کننده صفت عملکرد و اجزاء آن در شرایط تنش رطوبتی از روش اصلاحی تلاقی برگشتی پیشرفته استفاده شد. به این منظور یک جمعیتBC3 حاصل از تلاقی جو بهاره شش ردیفه (H.vulgare) Azhul و لاین جوی وحشی (H.spontaneum) Spontaneum I مورد ...  بیشتر

اصلاح نباتات مولکولی
تعیین نحوه توارث و مکان یابی ژن های کنترل کننده عملکرد و برخی از صفات زراعی در جو

منیره رحیمی؛ فرشاد ابراهیم پور؛ روهام عشقی

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1391، ، صفحه 35-48

چکیده
  در این تحقیق، یک جمعیت 2:3F حاصل از تلاقی دو رقم جوی Hiberna و Pfyner جهت تعیین نحوه توارث به روش تجزیه میانگین نسلها و همچنین شناسایی نواحی ژنومی (QTL) کنترل کننده عملکرد و اجزاء آن از طریق نشانگرهای ریزماهواره، مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه میانگین نسل ها نشان داد که اگرچه در کنترل اکثر صفات زراعی هر دوی اثرات افزایشی و غالبیت نقش داشتند، اثرات ...  بیشتر