با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
علمی پژوهشی بیوتکنولوژی بیماریهای گیاهی
بررسی بیان ژن‌های کیتیناز و گلوکاناز در گندم تیمار شده با اسیدسالیسیلیک و باکتری Pseudomonas flourescens در برهمکنش با قارچ عامل سوختگی برگ گندم

الهام زمانی؛ فروغ سنجریان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ناصر صفایی

دوره 6، شماره 13 ، خرداد 1395، صفحه 1-12

چکیده
  القاء مقاومت به بیمارگرها از جمله راه‌کارهای مقابله با تنش‌های زیستی در گیاهان می‌باشد. آنزیم‌های کیتیناز و بتا 1و3 گلوکوناز از جمله پروتئین-های دفاعی قابل‌القاء هستند که در پاسخ به‎عوامل بیماریزا توسط گیاه، تولید می‌شوند. در این تحقیق، در ابتدا تاثیر تیمار اسیدسالیسیلیک و باکتری Pseudomonas flourescens در کاهش علایم بیماری سوختگی برگ ...  بیشتر

علمی پژوهشی کشت بافت و ریزازدیادی
مطالعه برخی عوامل مؤثر بر جنین‌زایی میکروسپورها و باززایی گیاهچه‌ها در کلزا (Brassica napus L.)

پیمان شریفی؛ احمد معینی

دوره 6، شماره 13 ، خرداد 1395، صفحه 13-26

چکیده
  برخی عوامل موثر بر جنین‌زایی در کشت میکروسپورهای جداشده کلزا و باززایی گیاهچه‌ها از جنین‌های حاصله در آزمایش‌هایی جداگانه بررسی شدند. آزمایش‌ها به صورت فاکتوریل دو فاکتوره و در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی انجام شدند. در تمام آزمایش‌ها، ارقام در سه سطح شامل گلوبال (Global)، اپشن (Option) و پی‌اف (PF7045/91) فاکتور اول را تشکیل می‌دادند. میکروسپورها ...  بیشتر

علمی پژوهشی پروتئومیکس
آنالیز ترانسکریپتوم بافت برگ ارقام جو متفاوت در تشکیل زیست توده در مرحله زایشی

محمد رضا غفاری؛ نیکولاس فون ویرن؛ کلاوس هامبک؛ فلیپ فرانکن

دوره 6، شماره 13 ، خرداد 1395، صفحه 27-39

چکیده
  کشف همبستگی میان تجمع زیست‌توده در گیاه و عملکرد، پیش نیاز درک ارتباط بین داده های امیکس و میزان رشد در گیاهان است. برای جستجوی این ارتباط بین ترانسکریپت‌ها و نقش تنظیمی آنها در تشکیل زیست‌توده لیگنوسلولزی در فاز زایشی جو، پروفایل ترانسکریپت‌ها دو هفته پس از گلدهی در 3 لاین جو بهاره مورد استفاده قرار گرفت. یک ریزآرایه سفارشی (custom ...  بیشتر

علمی پژوهشی اصلاح نباتات مولکولی
شناسایی QTLهای مرتبط با تحمل شوری در مراحل اولیه جوانه‌زنی جو

معروف خلیلی؛ رحیم محمدیان

دوره 6، شماره 13 ، خرداد 1395، صفحه 41-55

چکیده
  شوری یکی از اصلی‌ترین تنش‌های اسمزی است که رشد و تولید گیاهان را از طریق تغییر در تعادل یونی و اسمزی محدود می‌کند. به‎منظور مکان‌یابی نواحی ژنومی کنترل کننده صفات کمی (QTLS) مرتبط با تحمل به شوری در دانة جو و ارزیابی شاخص‌های مربوطه، آزمایشی در سال‌ 1394 با استفاده از 72 لاین هاپلوئید مضاعف به‎همراه والدین آنها (استپتو و مورکس) در قالب ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوتکنولوژی میکروبی در گیاهان زراعی
بررسی تاثیر متقابل استرپتومایسس‌های تولید کننده اکتوئین(ها) و گندم در شرایط تنش شوری

علیرضا اکبری؛ شاهرخ قرنجیک؛ پریسا کوباز؛ ابراهیم کریمی؛ اکرم صادقی

دوره 6، شماره 13 ، خرداد 1395، صفحه 57-68

چکیده
  میکروارگانیسم‌های خاک با توانایی تخفیف اثرات تنش شوری و تحریک رشد گیاه می‌توانند راهکاری امیدبخش در کشاورزی پایدار باشند. در این مطالعه رابطه متقابل دو رقم گندم نان (پیشتاز و زرین) و سه گونه استرپتومایسس مقاوم به نمک تولید کننده اکتوئین(ها) در شرایط تنش شوری و بدون تنش بررسی شد. با استفاده از روش PCR-DGGE تنوع و توزیع ژن‌های 16S rRNA باکتری‌های ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
بررسی بیان برخی ژن‌های کاندید دخیل در نرعقیمی گندم در شرایط تنش خشکی در مرحله میوز

سجاد زارع؛ زهرا سادات شبر؛ رضا فتوت

دوره 6، شماره 13 ، خرداد 1395، صفحه 69-77

چکیده
  نقص در متابولیسم کربوهیدرات در دانه‌های گرده در حال نمو، نقش مهمی را در القای نرعقیمی در گیاه گندم تحت تنش خشکی ایفا می کند. در این راستا به منظور بررسی بیان چهار ژن دخیل در متابولیسم کربوهیدرات (Inv1 و Inv3، Raftin a و AGP) در شرایط تنش خشکی در دو رقم گندم متحمل به خشکی (دزفول 10) و حساس (شیراز)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی ...  بیشتر