کلیدواژه‌ها = گندم
تعداد مقالات: 17
1. شناسایی، همسانه‌سازی و آنالیز بیوانفورماتیکی ژن کدکننده پروتئین NIa ویروس موزاییک نواری گندم (WSMV)

دوره 9، شماره 27، پاییز 1398، صفحه 1-13

10.30473/cb.2019.48896.1785

سمانه باقری؛ براتعلی فاخری؛ علی محمد احدی؛ عباسعلی امام جمعه


2. مکان‌یابی QTL های افزایشی و اپیستاتیک و اثر متقابل آن‌ها با محیط برای صفات مرتبط با خصوصیات سنبله در لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان بهاره

دوره 9، شماره 26، تابستان 1398، صفحه 81-91

10.30473/cb.2019.5900

حمزه حمزه؛ علی اصغری؛ ابوالقاسم محمدی؛ امید سفالیان؛ سلیمان محمدی؛ مجتبی نورآئین؛ معروف خلیلی


4. شناسایی تنوع ارقام گندم سیستان از لحاظ ژن های مقاومت به عوامل بیماری های زنگ گندم با نشانگر ریز ماهواره

دوره 8، شماره 23، پاییز 1397، صفحه 57-58

10.30473/cb.2018.5128

ملیحه شهرکی؛ عباسعلی امام جمعه؛ براتعلی فاخری؛ بهمن فاضلی نسب


5. بررسی کمی بیان ژن‌های کاندیدای مقاومت به بیماری سپتوریوز برگی در گندم آلوده با قارچ Mycosphaerella graminicola

دوره 7، شماره 20، زمستان 1396، صفحه 75-85

مریم صادقی؛ رضا حاجی حسینی؛ قاسم عطایی؛ محسن مردی


8. ردیابی ژن‌های مقاومت به بیماری زنگ سیاه Sr42، Sr26 و SrTr6A در نتاج ارقام گندم بهار و پیشتاز با استفاده از گزینش برمبنای نشانگرهای مولکولی

دوره 6، شماره 15، پاییز 1395، صفحه 69-83

فرشاد بختیار؛ حبیب اله قزوینی؛ مصطفی آقایی سربرزه؛ فرزاد افشاری؛ عزت الله فرشاد فر؛ محسن سرهنگی؛ اسمعیل ابراهیمی میمند


10. بررسی تاثیر متقابل استرپتومایسس‌های تولید کننده اکتوئین(ها) و گندم در شرایط تنش شوری

دوره 6، شماره 13، بهار 1395، صفحه 57-68

علیرضا اکبری؛ شاهرخ قرنجیک؛ پریسا کوباز؛ ابراهیم کریمی؛ اکرم صادقی


12. بررسی حضور جایگاه‌های ژنی مقاومت به بیماری زنگ زرد و زنگ سیاه (ساقه) در لاین‌های دابل هاپلویید گندم نان با استفاده از نشانگرهای مولکولی

دوره 5، شماره 10، تابستان 1394، صفحه 41-56

فرشاد بختیار؛ عزت الله فرشادفر؛ مصطفی آقایی سربرزه؛ حبیب الله قزوینی؛ فرزاد افشاری


13. شناسایی QTL‌های مرتبط با جوانه زنی گندم در شرایط معمولی و تنش خشکی

دوره 5، شماره 9، بهار 1394، صفحه 1-14

معروف خلیلی؛ سید ابوالقاسم محمدی


14. بررسی حضور جایگاه‌های ژنی مرتبط با مقاومت به زنگ زرد، سیاه و قهوه‌ای در ارقام گندم در دست معرفی با استفاده از نشانگرهای مولکولی

دوره 4، شماره 7، پاییز 1393، صفحه 49-58

رحیم مهرابی؛ محسن سرهنگی؛ الهام الا حسنی؛ حبیب اله قزوینی؛ فرزاد افشاری


15. آنالیز پروتئوم برگ پرچم گندم در پاسخ به تنش خشکی

دوره 4، شماره 7، پاییز 1393، صفحه 1-13

محمدرضا عظیمی؛ قاسم حسینی سالکده


17. بررسی جنین زایی میکروسپور در هیبریدهای مختلف گندم نان (Triticum aestivum L) و معرفی پیش تیمار تنشی 2,4-D برای افزایش کارایی جنین زایی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 13-21

بهاره طایفه-افشاری؛ مهران عنایتی شریعت پناهی؛ مجتبی وهابزاده