با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
بیوانفورماتیک
شناسایی و ارزیابی ژن‌های حفاظت‌شده NAC مورد هدف miR164 در گیاهAeluropus littoralis در پاسخ به تنش‌های غیرزیستی

سمیرا محمدی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ حمید نجفی زرینی؛ سید حمیدرضا هاشمی پطرودی

دوره 10، شماره 34 ، شهریور 1400، ، صفحه 27-41

https://doi.org/10.30473/cb.2021.60319.1851

چکیده
  MicroRNAها گروه بزرگی از RNAهای کوچک و غیرکدکننده هستند که با برش mRNA مورد هدف و یا مهار ترجمه، بیان این ژن‌ها را تنظیم می‌کنند. خانواده miR164 گیاهی بسیار حفاظت‌شده بوده و از طریق تنظیم ژن‌های NAC مورد هدف خود، در پاسخ گیاهان به تنش‌های غیرزیستی نقش دارند. در مطالعه حاضر، 68 ژن بالقوه کدکننده دمین NAC در Aeluropus littoralis به‌عنوان یک گیاه هالوفیت از ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
بررسی مقایسه‌ای عناصر تنظیمی سیس در نواحی پروموتری ژن‌های شبه‌کالسینئورین B (CBLs) در گیاهان آلوروپوس، آرابیدوپسیس و برنج

مژده عرب؛ حمید نجفی زرینی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ سید حمیدرضا هاشمی پطرودی

دوره 10، شماره 34 ، شهریور 1400، ، صفحه 93-112

https://doi.org/10.30473/cb.2021.59320.1840

چکیده
  پروتئین‌های شبه‌کالسینئورین B (CBL) یکی از اجزای کلیدی حسگرهای کلسیم بوده که در فرایندهای مختلف رشد و نموی و همچنین تنش‌های محیطی مشارکت دارند. در این تحقیق به دلیل نقش و کارکرد ژن‌های CBL در هدایت پیام در تنش‌های غیرزیستی و زیستی، شناسایی عناصر سیس این خانواده ژنی در گیاهان Oryza sativa (OsCBL)، Arabidopsis thaliana (AtCBL) و A. littoralis (AlCBL) مدنظر قرار گرفت. ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
مطالعه بیوانفورماتیکی پروتئین کینازهای وابسته به کلسیم (CPK) در گیاه آلوروپوس لیتورالیس (Aeluropus littoralis L.)

مژده عرب؛ حمید نجفی زرینی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ سید حمیدرضا هاشمی پطرودی

دوره 10، شماره 33 ، خرداد 1400، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.30473/cb.2021.58258.1834

چکیده
  پروتئین کیناز وابسته به کلسیم (CPK) به عنوان عضوی از ابرخانواده کینازهای Ser/Thr، نقشی حیاتی در پاسخ و سازگاری به تنش‌ دارد. گیاه هالوفیت، Aeluropus littoralis، به عنوان یک مدل ارزشمند برای بهبود منابع ژنتیکی گیاهان زراعی و تحقیقات ژنومیکس تنش مورد توجه می‌باشد. به منظور شناسایی خانواده ژنی CPK در گیاه آلوروپوس لیتورالیس (AlCPK)، از داده‌های ژنومی ...  بیشتر

بیوتکنولوژی بیماریهای گیاهی
مطالعه تأثیر القاگرهای اسید سالیسیلیک و اسید آزلائیک بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و مولکولی در پاسخ به بیماری سفیدک داخلی در Cucumis sativus L.

هانیه عابدین پور؛ ناد علی بابائیان جلودار؛ علی دهستانی کلاگر؛ قربانعلی نعمت زاده

دوره 10، شماره 32 ، اسفند 1399، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.30473/cb.2021.55580.1831

چکیده
  سفیدک داخلی (Pseudoperonospora cubensis (P. cubensis یکی از مهمترین بیماری‌های گیاه خیار است که موجب کاهش تولید آن در جهان می‌شود. با وجود در دسترس بودن بعضی از قارچ‌کش‌ها برای کاهش خسارت این بیماری، تمایل به استفاده از محصولات طبیعی جدید و قابل اطمینان افزایش یافته است. در این پژوهش اثر دو ماده اسید سالیسیلیک (SA) و اسید آزلائیک (AZA) با غلظت ی‍ک میلی‌مولار ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
آنالیز این‌سیلیکو اعضای خانواده ژنی CBL در گیاه هالوفیت آلوروپوس لیتورالیس و گیاه مدل آرابیدوپسیس تالیانا

مژده عرب؛ حمید نجفی زرینی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ سید حمیدرضا هاشمی پطرودی

دوره 10، شماره 32 ، اسفند 1399، ، صفحه 17-35

https://doi.org/10.30473/cb.2021.57064.1827

چکیده
  پروتئین‌های شبه‌کالسینئورین B (CBLs) به‌عنوان یک مولکول پیام‌رسان ثانویه زیرخانواده گروه حس‌گرهای کلسیم بوده، و در تنظیم فرآیندهای فیزیولوژیکی و رشد و نمو گیاهان نقش مهمی دارند. در این مطالعه به منظور بررسی این‌سیلیکو و مقایسه خصوصیات پروتئین‌های دخیل در پیام رسانی کلسیم در گیاهان شورپسند و شیرین‌پسند، اعضای زیرخانواده ژنی CBL ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
شناسایی و بررسی خوشه‌ژنی پارالوگ DEVIL در گیاه آلوروپوس لیتورالیس به روش ژنومیکس مقایسه‌ای

سید حمیدرضا هاشمی پطرودی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ مارکوس کولمن

دوره 9، شماره 25 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 75-87

https://doi.org/10.30473/cb.2019.42249.1747

چکیده
  یکی از راهبردهای متداول جهت پیش‌بینی عملکرد ژن‌ها، تجزیه و تحلیل گستره ژنومی و شناسایی خوشه‌های ارتولوگ و پارالوگ در گونه‌های مختلف می‌باشد. با توجه به اهمیت ژن‌های پارالوگ در سازگاری یک گونه به شرایط خاص محیطی، در این تحقیق شناسایی ژن‌های پارالوگ در گیاه هالوفیت آلوروپوس لیتورالیس مدنظر قرار گرفت. بدین منظور پروتئوم این گیاه ...  بیشتر

پاسخ های فیزیولوژیکی و متابولیکی گیاه برنج تحت شرایط تنش شوری

آمنه سادات هاشمی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ قاسم حسینی سالکده؛ سید عبداله حسینی؛ محمد رضا حاجی رضایی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 1-14

چکیده
  دو ژنوتیپ برنج IR29 و FL478با حساسیت های متفاوت به شوری تحت تنش شوری با 100 میلی مولار NaCl برای پاسخ های فیزیولوژیکی و متابولیکی مورد بررسی قرار گرفتند. به این ترتیب وزن خشک، وزن تر و طول ریشه و اندام هوایی گیاهان و همچنین میزان یون های سدیم و پتاسیم، مقدار اسید های آمینه و برخی قند ها و قند- الکل ها در ریشه و اندام هوایی گیاهان در شرایط کنترل ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
بررسی بیان ژن های AlSOS1 و AlNHX در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis Parl. تحت تنش کلرید سدیم

ولی اله قاسمی عمران؛ عبدالرضا باقری؛ قربانعلی نعمت زاده؛ امین میر شمسی؛ نادعلی بابائیان جلودار

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 27-37

چکیده
  شوری و به طور عمده کلرید سدیم، از رشد گیاهان جلوگیری نموده و سبب کاهش تولیدات کشاورزی می‌گردد. در ‏گیاهان عالی دفع و حجره بندی سدیم بواسطه آنتی پورترهای موجود در غشاهای پلاسمایی و واکوئلی انجام می شود. ‏در این مطالعه، الگوی بیان ژن‌های ‏AlNHX‏ و ‏AlSOS1‎‏ در پاسخ به تیمار شوری 250 میلی مولار کلرید سدیم در ‏زمان های 6 ساعت، 1، 3، 8 و 17 روز ...  بیشتر