با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
تأثیر تنش شوری بر الگوی بیان ژن‌های SOS1 و NHX1 در ارقام حساس و متحمل گندم زراعی

رسول خداویردی وند کشتیبان؛ حسن سلطانلو؛ سیده ساناز رمضانپور؛ وحید شریعتی

دوره 11، شماره 38 ، شهریور 1401، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.30473/cb.2022.65022.1884

چکیده
  در سطح مولکولی، بررسی پاسخ و ارزیابی تحمل به شوری گندم زراعی، می‌تواند راهبرد مهمی در درک و مقایسه مکانیسم‌های دفاعی ارقام گندم محسوب گردد. بدین‌منظور، تحقیقی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با 3 تکرار صورت گرفت که فاکتورهای آزمایش شامل ارقام گندم زراعی (رقم متحمل ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
پاسخ‌های بیوشیمیایی و مولکولی دو رقم بومی کشت‌شده (لندریس) گندم نان به تنش شوری در دوره‌های زمانی مختلف

نرجس فتاحی؛ حمید سبحانیان؛ خدیجه رضوی؛ تهمینه لهراسبی؛ غلامرضا بخشی خانیکی

دوره 9، شماره 28 ، اسفند 1398، ، صفحه 65-81

https://doi.org/10.30473/cb.2020.50477.1794

چکیده
  تنش‌های محیطی اثرات جبران‌ناپذیری بر تولید گندم نان (Triticum aestivum L.) که از مهمترین محصولات زراعی است می‌گذارند. از طرفی اعضا خانواده AP2/ERF از مهمترین تنظیم‌کنندگان رونویسی هستند که بر رشد و پاسخ گیاه به تنش‌های زنده و غیرزنده موثرند. برای ارزیابی سازوکار تحمل تنش شوری در گندم فعالیت آنزیم‌های سوپر اکسیددیسموتاز، آسکوربات‌پراکسیداز ...  بیشتر

اصلاح نباتات مولکولی
تنوع ژنتیکی و شناسایی آلل‌های ریز‌ماهواره حاوی اطلاعات در گیاهچه‌های برنج تحت شرایط نرمال و تنش شوری

بهاره قاسمی؛ حسین صبوری؛ حسین حسینی مقدم؛ عباس بیابانی؛ محمدجواد شیخ زاده

دوره 9، شماره 26 ، مرداد 1398، ، صفحه 37-49

https://doi.org/10.30473/cb.2019.43300.1759

چکیده
  تنوع ژنتیکی به‌منظور اصلاح گیاهان زراعی و ارتقای سطح مدیریت منابع ژنتیکی از اهمیت زیادی در برنامه‌های اصلاحی برخوردار است. به‌منظور مطالعه تنوع ژنتیکی 102 ژنوتیپ مختلف برنج بر اساس صفات گیاهچه‌ای و آزمایش‌های مولکولی، آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. صفاتی نظیر طول ساقه‌، طول ریشه، طول بزرگ‌ترین برگ، عرض بزرگ‌ترین ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
بررسی الگوی بیان ژن‌های عوامل رونویسی (MYB و WRKY) تحت تنش شوری در مرحله گیاهچه‌ای یونجه زراعی با استفاده از PCR در زمان واقعی

احمدعلی شوشی دزفولی؛ احمد کلانتر احمدی

دوره 8، شماره 23 ، آبان 1397، ، صفحه 27-41

https://doi.org/10.30473/cb.2018.5110

چکیده
  یکی از عمده‌ترین مشکلات در تولید و گسترش سطح کشت یونجه در جهان و از جمله ایران، شوری است. در گیاهان شناخت کامل مکانیسم‌های تحمل و ژن‌های درگیر در شرایط تنش می‌تواند باعث بهبود تحمل تنش‌های مختلف در گیاهان زراعی با استفاده از روش‌هایی چون دستکاری ژنتیکی شود. یکی از مهم‌ترین روش‌های کنترل تنش در گیاهان، تنظیم در مرحله رونویسی ژن‌هاست. ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
بررسی بیان افتراقی پروتئین های محافظ در گیاه آرابیدوپسیس تحت تنش شوری با روش iTRAQ-2DLC-MS/MS و آنالیز شبکه ژنی مربوطه

محمدامین باقری؛ حمید نجفی زرینی

دوره 5، شماره 11 ، آذر 1394، ، صفحه 38-49

چکیده
  شناسایی و کمیتسنجی پروتئینها و ژنهای بیان شده در شرایط تنش شوری میتواند منجر به درک هرچه بهتر مکانیسمهای پاسخی شود. بدین منظور در این تحقیق از روش پروتئومیکس مقایسهای iTRAQ جهت بررسی تغییرات پروتئینی در شرایط تنش شوری و کمیتسنجی آنها استفاده شد. سپس جهت بررسیهای بیشتر پیرامون عملکرد ژنهای شناسایی شده از اطلاعات بیان ژن و همبیانی در ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
شناسایی و جداسازی رونوشت‌های پاسخگو به پتاسیم کلراید از گیاه آلوروپوس لیتورالیس

سیده فرزانه فاطمی اردستانی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ حسین عسکری؛ حمیدرضا هاشمی

دوره 4، شماره 6 ، شهریور 1393، ، صفحه 73-83

چکیده
  شوری خاک با ایجاد تنش اسمزی و بر هم زدن تعادل یونی تولیدات گیاهی را محدود می­کند و منجر به خسارت در سطح مولکولی و نهایتاً مرگ سلول می­گردد. در این تحقیق آنالیز بیان ژن مبتنی بر تکنیک cDNA-AFLP جهت مقایسه پروفایل بیانی ناشی از تنش شوری KCl در سه سطح 0 (شاهد)، 200 و 400 میلی مولار در گیاه آلوروپوس لیتورالیس که نزدیک­ترین خانواده به غلات می­باشد، ...  بیشتر

اصلاح نباتات مولکولی
بررسی بیان ژن کوماریل کوآنزیم‌آ-3-هیدروکسیلاز در انشعابات مختلف ریشه برنج در پاسخ به شوری

احمدرضا معصومی؛ حسین عسکری؛ عباس سعیدی؛ مسعود سلطانی نجف آبادی

دوره 3، شماره 5 ، اسفند 1392، ، صفحه 139-146

چکیده
  چکیدهشوری خاک و آب به عنوان یکی از عوامل محدود کننده¬ی کشت برنج در دنیا محسوب می¬شوند. این گیاه نسبت به شوری بسیار حساس است، اما حساسیت آن در مرحله¬ی گیاهچه¬ای و خوشه¬دهی بیشتر می¬باشد. مطالعه¬ی الگوی بیان ژنها به همراه آگاهی از پروتئین¬های کد شونده توسط آن¬ها، می¬تواند در ایجاد گیاهان مقاوم به تنش از جمله شوری نقش ...  بیشتر