با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
مروری بیوتکنولوژی بیماریهای گیاهی
بررسی تغییرات بیوشیمیایی و مورفوفیزیولوژیک برخی ارقام فلفل آلوده به ویروس وای سیب ‏زمینی (‏PVY‏)‏

سمانه وطنی؛ سعید نصرالله نژاد؛ عبدالحسین طاهری؛ فرزاد علی رمجی؛ شهربانو وکیلی؛ لیلا فهمیده

دوره 13، شماره 46 ، تیر 1403، صفحه 1-18

https://doi.org/10.30473/cb.2024.70317.1949

چکیده
  ویروس وای سیب‌زمینی (PVY) یکی از مهمترین و شایع‌ترین بیماری‌های ویروسی خانواده Solanaceae است و مؤثرترین روش مبارزه با آن استفاده از ارقام مقاوم است. در این پژوهش واکنش هفت رقم فلفل به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در دو تیمار شاهد و آلودگی با ویروس PVY بررسی شد. نتایج تیمارهای مایه‌زنی نشان دادند شاخص‌های رشدی شامل ...  بیشتر

مروری بیوتکنولوژی میکروبی در گیاهان زراعی
بررسی عوامل موثر بر تنوع و تولید متابولیت‌های ثانویه از ژن‌های مرموز میکروب‌های ‏ریزوسفری

مریم ساجدمرنی؛ سهیلا طالش ساسانی؛ شهره آریائی نژاد؛ اکرم صادقی

دوره 13، شماره 46 ، تیر 1403، صفحه 19-32

https://doi.org/10.30473/cb.2024.70288.1948

چکیده
  گیاهان با ترکیبات خاص در ترشحات ریشه خود می‌توانند جامعه میکروبی خاصی را در ریزوسفر تقویت کنند و از اجتماع جامعه میکروبی مضر برای خود جلوگیری کنند. ریزوسفر منطقه‌ای پویا اطراف ریشه گیاه ‌است که توسط برهمکنش بین گیاه و میکروارگانیسم‌ها اداره می‌شود. ترشحات ریشه گیاه می‌تواند تحت تاثیر گونه گیاه، مراحل رشد گیاه و شرایط تنش قرار ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهان دارویی
بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های Peganum harmala L.‎‏ بر اساس مارکرهای ‏بیوشیمیائی در چهار رویشگاه مختلف استان همدان و کرمانشاه

لیلا اکبری؛ مهدی کاکائی

دوره 13، شماره 46 ، تیر 1403، صفحه 33-44

https://doi.org/10.30473/cb.2024.70434.1952

چکیده
  با ارزش‌ترین فرآورده‌های بدست آمده از گیاه اسپند ترکیبات فنلی و سایر محتواهای بیوشیمیایی می‌باشد که در درمان بسیاری از بیماری‌ها کاربرد وسیعی دارد. این مطالعه با هدف ارزیابی اثر رویشگاه‌های مختلف بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی در گیاه اسپند صورت پذیرفت. ابتدا نمونه‌ها به طور هم‌زمان در چهار رویشگاه مورد مطالعه شناسایی و جمع‌آوری ...  بیشتر

علمی پژوهشی اصلاح نباتات مولکولی
تعیین خصوصیات لاین‌های جدید نرعقیم برنج و اعتبارسنجی نشانگرهای مولکولی همبسته برای ‏تشخیص خلوص ژنتیکی بذرآن‌ها

علیرضا ترنگ؛ مجید ستاری

دوره 13، شماره 46 ، تیر 1403، صفحه 45-57

https://doi.org/10.30473/cb.2024.70720.1959

چکیده
  استفاده از پدیده هتروزیس در فناوری برنج هیبرید یکی از راه‌های دست‌یابی به افزایش عملکرد در واحد سطح است و ارقام برنج هیبرید موجب افزایش ۳۰-۲۰ درصدی عملکرد نسبت به ارقام اصلاح شده پر محصول می‌گردد. در این مطالعه، خلوص 18 لاین نرعقیم سیتوپلاسمی ایرانی و خارجی و نگهدارنده آن‌ها به همراه یک لاین نرعقیم ژنتیکی به نام TG51 با استفاده از نشانگرهای ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوانفورماتیک
بررسی ساختار و قرابت پروتئین‌های دهیدرین توسط ابزارهای بیوانفورماتیک در گیاهان تک‌لپه و دولپه

آرمین ساعد موچشی؛ علی شیرخانی

دوره 13، شماره 46 ، تیر 1403، صفحه 59-73

https://doi.org/10.30473/cb.2024.70852.1962

چکیده
  پروتئین‌های گروه دهیدرین (Dehydrin: DHN)، گروهی از پروتئین‌های مهم دخیل در پاسخ به تنش‌های غیر زیستی مانند سرما و خشکی در گیاهان هستند. این پروتئین‌ها به گروهی از پروتئین‌های محافظت‌کننده از سایر پروتئین‌ها به نام type II Late embryogenesis abundant تعلق دارند. با توجه به اهمیت پروتئین‌های گروه دهیدرین در گیاهان، در این تحقیق روابط تکاملی این گروه ...  بیشتر

مروری بیوانفورماتیک
بهره‌گیری از یادگیری ماشین در فنوتایپینگ و درک مکانیسم‌های مولکولی مرتبط با تنش‌‏های زیستی و غیر زیستی گیاهان

بهمن پناهی؛ بنت الهدی قویدل؛ پویا شاهگلی

دوره 13، شماره 46 ، تیر 1403، صفحه 75-90

https://doi.org/10.30473/cb.2024.70615.1955

چکیده
  پروتئین‌های گروه دهیدرین (Dehydrin: DHN)، گروهی از پروتئین‌های مهم دخیل در پاسخ به تنش‌های غیر زیستی مانند سرما و خشکی در گیاهان هستند. این پروتئین‌ها به گروهی از پروتئین‌های محافظت‌کننده از سایر پروتئین‌ها به نام type II Late embryogenesis abundant تعلق دارند. با توجه به اهمیت پروتئین‌های گروه دهیدرین در گیاهان، در این تحقیق روابط تکاملی این گروه ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوتکنولوژی بیماریهای گیاهی
ارزیابی تأثیر باکتری‌های Azospirillum lipoferum‎‏، A. brasilense‏ و ‏Bacillus subtilis‏ بر ‏شاخص‌های رویشی و فیزیولوژیکی ‏Lactuca sativa L.‎‏ و کنترل زیستی شبه‌قارچ ‏Pythium ultimum

محمدرضا شیرافکن؛ سمیرا شهبازی؛ محمدعلی ابراهیمی؛ حمید سبحانیان

دوره 13، شماره 46 ، تیر 1403، صفحه 91-106

https://doi.org/10.30473/cb.2024.70671.1960

چکیده
  باکتری‌های محرک رشد یا پروبیوتیک گیاه، بخش مؤثری از کشاورزی زیست سازگار و پایدارنـد. در این تحقیق، تغییرات برخی شاخص‌‌های رویشـی و فیزیولوژیکـی گیاه کاهو و کنترل زیستی عامل بیماری مرگ گیاهچه (P. ultimum)، تحت تیمار با دو سویه باکتری محرک رشد (lipoferum A. و A. brasilense) و سویه B. subtilis) ) و دو موتانت شمارههای چهارصدونوزده و شش‌صد (B. subtilis حاصل از پرتوتابی ...  بیشتر