با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
بیوانفورماتیک
شناسایی خانواده ژنی پروتئین‌فسفاتاز 2C (AlPP2C) در گیاه شوردوست آلوروپوس لیتورالیس

سید حمیدرضا هاشمی پطرودی؛ سمیرا محمدی؛ اسماعیل بخشنده؛ مارکوس کولمن

دوره 12، شماره 39 ، آذر 1401، ، صفحه 37-53

https://doi.org/10.30473/cb.2023.64500.1883

چکیده
  پروتئین فسفاتازهای (PP2Cs) 2C، نقشی کلیدی در بیان ژن‌های پاسخگو به تنش از موجودات پست پروکاریوتی تا یوکاریوت‌های عالی ایفا می‌نمایند. در این مطالعه، بررسی بیوانفورماتیکی اعضای خانواده ژنی PP2C به منظور شناسایی و تجزیه و تحلیل ژن‌های اورتولوگ مرتبط با تنش در ژنوم گیاه هالوفیت علفی یک‌لپه Aeluropus littoralis انجام شد. در مجموع 34 ژن AlPP2C بر اساس ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
بررسی بیوانفورماتیکی اعضای خانواده ژنی CBL در گیاه کنجد (Sesamum indicum) تحت تنش خشکی

مژده عرب؛ سید کمال کاظمی تبار؛ سید حمیدرضا هاشمی پطرودی

دوره 11، شماره 36 ، اسفند 1400، ، صفحه 17-31

https://doi.org/10.30473/cb.2022.62549.1867

چکیده
  یکی از زیرخانواده‌های ژنی حسگرهای کلسیم، پروتئین‌های شبه‌کالسینئورین B (CBLs) بوده که به‌عنوان یک مولکول پیام‌رسان ثانویه در بسیاری از فرایندهای بیولوژیکی و عملکردهای مولکولی سلول‌های گیاهی نقش ایفا می‌کنند. در این تحقیق، بررسی گستره ژنومی زیرخانواده ژنی CBL در گیاه کنجد مورد بررسی قرار گرفت. تعداد نه ژن SiCBL در ژنوم کنجد شناسایی ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
شناسایی و ارزیابی ژن‌های حفاظت‌شده NAC مورد هدف miR164 در گیاهAeluropus littoralis در پاسخ به تنش‌های غیرزیستی

سمیرا محمدی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ حمید نجفی زرینی؛ سید حمیدرضا هاشمی پطرودی

دوره 10، شماره 34 ، شهریور 1400، ، صفحه 27-41

https://doi.org/10.30473/cb.2021.60319.1851

چکیده
  MicroRNAها گروه بزرگی از RNAهای کوچک و غیرکدکننده هستند که با برش mRNA مورد هدف و یا مهار ترجمه، بیان این ژن‌ها را تنظیم می‌کنند. خانواده miR164 گیاهی بسیار حفاظت‌شده بوده و از طریق تنظیم ژن‌های NAC مورد هدف خود، در پاسخ گیاهان به تنش‌های غیرزیستی نقش دارند. در مطالعه حاضر، 68 ژن بالقوه کدکننده دمین NAC در Aeluropus littoralis به‌عنوان یک گیاه هالوفیت از ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
بررسی مقایسه‌ای عناصر تنظیمی سیس در نواحی پروموتری ژن‌های شبه‌کالسینئورین B (CBLs) در گیاهان آلوروپوس، آرابیدوپسیس و برنج

مژده عرب؛ حمید نجفی زرینی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ سید حمیدرضا هاشمی پطرودی

دوره 10، شماره 34 ، شهریور 1400، ، صفحه 93-112

https://doi.org/10.30473/cb.2021.59320.1840

چکیده
  پروتئین‌های شبه‌کالسینئورین B (CBL) یکی از اجزای کلیدی حسگرهای کلسیم بوده که در فرایندهای مختلف رشد و نموی و همچنین تنش‌های محیطی مشارکت دارند. در این تحقیق به دلیل نقش و کارکرد ژن‌های CBL در هدایت پیام در تنش‌های غیرزیستی و زیستی، شناسایی عناصر سیس این خانواده ژنی در گیاهان Oryza sativa (OsCBL)، Arabidopsis thaliana (AtCBL) و A. littoralis (AlCBL) مدنظر قرار گرفت. ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
مطالعه بیوانفورماتیکی پروتئین کینازهای وابسته به کلسیم (CPK) در گیاه آلوروپوس لیتورالیس (Aeluropus littoralis L.)

مژده عرب؛ حمید نجفی زرینی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ سید حمیدرضا هاشمی پطرودی

دوره 10، شماره 33 ، خرداد 1400، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.30473/cb.2021.58258.1834

چکیده
  پروتئین کیناز وابسته به کلسیم (CPK) به عنوان عضوی از ابرخانواده کینازهای Ser/Thr، نقشی حیاتی در پاسخ و سازگاری به تنش‌ دارد. گیاه هالوفیت، Aeluropus littoralis، به عنوان یک مدل ارزشمند برای بهبود منابع ژنتیکی گیاهان زراعی و تحقیقات ژنومیکس تنش مورد توجه می‌باشد. به منظور شناسایی خانواده ژنی CPK در گیاه آلوروپوس لیتورالیس (AlCPK)، از داده‌های ژنومی ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
آنالیز این‌سیلیکو اعضای خانواده ژنی CBL در گیاه هالوفیت آلوروپوس لیتورالیس و گیاه مدل آرابیدوپسیس تالیانا

مژده عرب؛ حمید نجفی زرینی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ سید حمیدرضا هاشمی پطرودی

دوره 10، شماره 32 ، اسفند 1399، ، صفحه 17-35

https://doi.org/10.30473/cb.2021.57064.1827

چکیده
  پروتئین‌های شبه‌کالسینئورین B (CBLs) به‌عنوان یک مولکول پیام‌رسان ثانویه زیرخانواده گروه حس‌گرهای کلسیم بوده، و در تنظیم فرآیندهای فیزیولوژیکی و رشد و نمو گیاهان نقش مهمی دارند. در این مطالعه به منظور بررسی این‌سیلیکو و مقایسه خصوصیات پروتئین‌های دخیل در پیام رسانی کلسیم در گیاهان شورپسند و شیرین‌پسند، اعضای زیرخانواده ژنی CBL ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
شناسایی و بررسی ارتباط عناصر تنظیمی ناحیه پروموتری خانواده ژنی DLV با بیان ژن در گیاه آلوروپوس لیتورالیس

مریم چاله کائی؛ علی دهستانی؛ علیرضا عباسی؛ سید حمیدرضا هاشمی پطرودی

دوره 10، شماره 32 ، اسفند 1399، ، صفحه 95-109

https://doi.org/10.30473/cb.2021.58873.1836

چکیده
  در این پژوهش نوع و فراوانی عناصر تنظیمی در نواحی پروموتری خانواده ژنی DVL در گیاه آلوروپوس لیتورالیس مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین بیان ژن AlDVL8 به‌عنوان یکی از اعضای این خانواده تحت تیمار تنش شوری، هورمون‌های ‌اسید‌سالیسیلیک، ‌اسید‌‌جیبرلیک و سیتوکینین اندازه‌گیری شد. نتایج بررسی پروموتری حاکی از آن بود که این خانواده ژنی عناصر ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
تعیین خصوصیات و نقش خانواده پروتئین‌های دهیدرین در تحمل به تنش‌های غیر زیستی در گیاه Aeluropus littoralis

بهناز دولت آبادی؛ غلامعلی رنجبر؛ حمید نجفی زرینی؛ سید حمیدرضا هاشمی پطرودی

دوره 10، شماره 31 ، آذر 1399، ، صفحه 101-115

https://doi.org/10.30473/cb.2020.54773.1820

چکیده
  دهیدرین‏ها (DHNs) متعلق به گروه دوم پروتئین‏های LEA می‌باشند که اعضای آن در اواخر دوره جنین‏زایی در بذر و در پاسخ به تنش‏های غیرزیستی مانند شوری، خشکی و سرما در بافت رویشی تجمع می‏یابند. این پروتئین‌ها بر اساس توالی و تعداد قطعات K (لیزین)، S (سرین) و Y (تیروزین) به پنج زیرگروه SKn، YnSKn، KnS، Kn و YnKn طبقه‌بندی می‏شوند. در این مطالعه، 5 ژن کدکننده ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
شناسایی خانواده ژنی ERF در گیاه شورزیست Aeluropus littoralis و بررسی الگوی بیان آن‌ها در پاسخ به تنش شوری

سید حمیدرضا هاشمی پطرودی؛ سمیرا محمدی

دوره 9، شماره 29 ، خرداد 1399، ، صفحه 53-66

https://doi.org/10.30473/cb.2020.49234.1787

چکیده
  تنش شوری یکی از تنش‌های غیرزیستی محدودکننده رشد و نمو گیاهان می‌باشد. عامل پاسخ‌دهنده به اتیلن (ERF) خانواده ای از عوامل رونویسی دخیل در رشد و نمو گیاهان و نیز پاسخ‌دهنده به تنش‌های زیستی و غیرزیستی بوده و با توجه به اهمیت این خانواده در پاسخ به تنش شوری، در این تحقیق شناسایی ژن‌های این خانواده در گیاه شورزیست چمن شور آلوروپوس لیتورالیس ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
شناسایی و بررسی خوشه‌ژنی پارالوگ DEVIL در گیاه آلوروپوس لیتورالیس به روش ژنومیکس مقایسه‌ای

سید حمیدرضا هاشمی پطرودی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ مارکوس کولمن

دوره 9، شماره 25 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 75-87

https://doi.org/10.30473/cb.2019.42249.1747

چکیده
  یکی از راهبردهای متداول جهت پیش‌بینی عملکرد ژن‌ها، تجزیه و تحلیل گستره ژنومی و شناسایی خوشه‌های ارتولوگ و پارالوگ در گونه‌های مختلف می‌باشد. با توجه به اهمیت ژن‌های پارالوگ در سازگاری یک گونه به شرایط خاص محیطی، در این تحقیق شناسایی ژن‌های پارالوگ در گیاه هالوفیت آلوروپوس لیتورالیس مدنظر قرار گرفت. بدین منظور پروتئوم این گیاه ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
جداسازی ژن Phosphoglycerate Dehydrogenase از گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis و بررسی عملکرد جهش یافته T-DNA آن در گیاه مدل Arabidopsis thaliana

سید حمیدرضا هاشمی پطرودی؛ حمیدرضا قربانی؛ مارکوس کولمن

دوره 8، شماره 23 ، آبان 1397، ، صفحه 79-92

https://doi.org/10.30473/cb.2018.5151

چکیده
  تحلیل داده‌های زیستی نقش مهمی در بررسی ژن‌ها در پاسخ به تنش‌ها دارد. هالوفیت Aeluropus littoralis، منبع ژنتیکی ارزشمندی در شناسایی ژن‌های دخیل در تحمل گیاه به تنش‌ها می‌باشد. در مطالعه حاضر، ژن فسفوگلیسرات دهیدروژناز (PGDH) به عنوان اولین آنزیم مؤثر در تولید سرین، بر اساس توالی EST ثبت شده از گیاه آلوروپوس در شرایط تنش شوری و با استفاده از روش ...  بیشتر

اصلاح نباتات مولکولی
بررسی خصوصیات و بیان ژن AlPKL در پاسخ به شرایط تنش شوری و ریکاوری در گیاه شور زیست Aeluropus littoralis

سحر فرجی؛ سید حمیدرضا هاشمی پطرودی؛ حمید نجفی زرینی؛ غلامعلی رنجبر

دوره 7، شماره 20 ، اسفند 1396، ، صفحه 13-27

چکیده
  شوری، یکی از خطرناک ترین عوامل محیطی محدودکننده تولید در گیاهان زراعی است، به‌طوری‌که به واسطه متوقف کردن مکانیسم‌های مختلف گیاه، شرایط را برای حیات آن دشوار می‌‌سازد و در نهایت منجر به مرگ آن می‌شود. ژن‌ها به جهت ایجاد پاسخ‌های مقاومتی به تنش در مسیرهای مختلف فیزیولوژیکی دارای اهمیت فراوان می‌باشند. ژن رمزدهنده پروتئین‌های ...  بیشتر