با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
اصلاح نباتات مولکولی
برآورد ارزش اصلاحی صفات مورفولوژیک آفتابگردان دانه روغنی تحت شرایط نرمال و تنش خشکی با نشانگرهای ‏میکروساتلیت و مبتنی بر رتروترنسپوزون ‏

نسرین اکبری؛ رضا درویش زاده

دوره 13، شماره 45 ، فروردین 1403، ، صفحه 41-61

https://doi.org/10.30473/cb.2024.70393.1950

چکیده
  اطلاع از نحوه عمل (افزایشی/ غالبیت) و میزان اثر ژن‌ها یکی از ضروریت‌ها جهت دست‌یابی به ارقام با عملکرد و کیفیت بالاست. برآورد ارزش اصلاحی (اثر افزایشی) می‌تواند به واسطه نشانگر‌ها و از طریق بهترین پیش‌بینی خطی نااُریب انجام ‌شود. در پژوهش حاضر 100 ژنوتیپ آفتابگردان دانه روغنی، بر اساس طرح لاتیس 10 10 طی دو سال زراعی 1392-1393 تحت دو شرایط ...  بیشتر

اصلاح نباتات مولکولی
ارزیابی برهمکنش ژنوتیپ × محیط در ژنوتیپ‌های آفتابگردان دانه روغنی تحت شرایط آبیاری ‏نرمال و محدود با روش بای‌پلات ‏GGE

نسرین اکبری؛ رضا درویش زاده

دوره 12، شماره 41 ، خرداد 1402، ، صفحه 37-48

https://doi.org/10.30473/cb.2023.68979.1921

چکیده
  با گسترش حجم داده‌ها، سرعت و دقت در ارزیابی‌های به‌نژادی از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. روش‌های آماری چند متغیره، مانند GGE، با کاهش حجم داده و پیچیدگی‌های محاسباتی، کمک شایانی در این راستا می‌نمایند. استفاده از GGE جهت معرفی ژنوتیپ‌هایی که دارای بیشترین سازگاری و بالاترین عملکرد هستند، سودمند ارزیابی شده است. به منظور معرفی ...  بیشتر

اصلاح نباتات مولکولی
بررسی تنش شوری در آفتابگردان با تمرکز بر مکانیسم‌ها و رویکردها

ساناز خلیفانی؛ رضا درویش زاده؛ فریبا مرسلی آقاجری

دوره 12، شماره 40 ، اسفند 1401، ، صفحه 15-40

https://doi.org/10.30473/cb.2023.68177.1911

چکیده
  آفتابگردان (.Helianthus annuus L) یک محصول مهم دانه‌‌ روغنی شناخته شده است که به دلیل روغن با کیفیت بالا و غنی از اسیدلینولئیک در سراسر جهان کشت می‌‌شود. مطالعه حاضر مروری بر اثرات تنش شوری بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک، مکانیسم‌‌های مقاومت و روش‌‌های اصلاحی و زراعی برای مقابله با تنش شوری در آفتابگردان است. آفتابگردان به عنوان گیاه ...  بیشتر

اصلاح نباتات مولکولی
برآورد ارزش اصلاحی صفات زراعی ذرت با استفاده از نشانگرهای IRAP و REMAP

سحر قهرمانی قهرمانلو؛ رضا درویش زاده

دوره 11، شماره 36 ، اسفند 1400، ، صفحه 33-48

https://doi.org/10.30473/cb.2022.62429.1865

چکیده
  ذرت بعد از گندم و برنج جزو سومین غله مهم در سراسر جهان بوده و یک دانه اصلی برای بسیاری از مردمان در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا به حساب می‌آید. اطلاع از نحوه عمل و میزان اثر ژن‌ها یکی از ضرورت‌ها جهت دست‌یابی به ارقام با بازدهی بالاست. در این راستا فن‌آوری نشان‌گرهای مولکولی نیاز به اطلاع از شجره ژنوتیپ‌ها جهت برآورد ماتریس خویشاوندی ...  بیشتر

اصلاح نباتات مولکولی
بررسی و مقایسه پروتئوم برگ در ذرت (Zea mays L.) تحت تنش شوری

مرجان جنت دوست؛ رضا درویش زاده؛ ستار طهماسبی انفرادی؛ مریم منزه

دوره 10، شماره 34 ، شهریور 1400، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.30473/cb.2021.59885.1846

چکیده
  شوری یک تنش اصلی غیر زیستی محدودکننده رشد و بهره‌وری گیاهان در بسیاری از مناطق جهان است که به دلیل افزایش استفاده از آب بی-کیفیت برای آبیاری و شوری خاک ایجاد می‌شود. سازگاری یا تحمل گیاه به تنش شوری شامل تغییر فرآیندهای فیزیولوژیکی و مسیرهای متابولیکی و فعال‌سازی شبکه‌های مولکولی یا ژنی است. در این مطالعه از الکتروفو دوبعدی برای ...  بیشتر

اصلاح نباتات مولکولی
به نژادی متداول و مولکولی آفتابگردان (Helianthus annuus L) (علمی-مروری)

علیرضا نبی پور؛ رضا درویش زاده؛ احمد صرافی

دوره 10، شماره 33 ، خرداد 1400، ، صفحه 35-78

https://doi.org/10.30473/cb.2021.58978.1838

چکیده
  دانه‌های روغنی بی‌شک از راهبردی‌ترین محصولات کشاورزی هستند که تولید آن‌ها جزو نیازهای زیربنایی برای ایجاد امنیت غذایی هر جامعه محسوب می‌شود. آفتابگردان با نام علمی Helianthus annuus L. گیاهی یکساله، یک‌پایه، دولپه از تیره‌ی مرکبان (Composite) می‌باشد. این جنس دارای گونه‌های دیپلوئید، تتراپلوئید و هگزاپلوئید است که آفتابگردان زراعی جزو ...  بیشتر

اصلاح نباتات مولکولی
تجزیه ارتباطی صفات زراعی در ژنوتیپ‌های آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با نشانگرهای SSR در شرایط نرمال و تنش کمبود فسفر

مریم رسول زاده اقدم؛ رضا درویش زاده؛ ابراهیم سپهر؛ هادی علیپور

دوره 10، شماره 31 ، آذر 1399، ، صفحه 71-89

https://doi.org/10.30473/cb.2020.54699.1819

چکیده
  در راستای اصلاح ارقام زراعی فسفر-کارا، 100 ژنوتیپ آفتابگردان روغنی از نقاط مختلف جهان در دو شرایط بهینه و کمبود فسفر (mg/kg 2/7) بر اساس صفات مختلف زراعی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط گلدانی در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ارومیه در سال زراعی 1396 ارزیابی شدند. در آزمایش مولکولی پروفیل مولکولی افراد با 30 جفت آغازگر ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
بررسی تغییرات بیان ژن‌های SOS1، P5CS1 و PMP3-6 در لاین های ذرت تحت تنش شوری

زهرا ابراهیمی پور؛ رضا درویش زاده؛ سرور ارژنگ

دوره 10، شماره 30 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.30473/cb.2020.52969.1807

چکیده
  غلظت بالای نمک در آب و خاک یکی از عمده‌ترین عوامل محدود کننده رشد و تولید گیاهان در سراسر جهان است. در این مطالعه، میزان نشت یونی و تغییرات بیان نسبی ژن‌های SOS1، P5CS1 و PMP3-6 در ریشه و برگ لاین‌های متحمل و حساس ذرت تحت شرایط نرمال و تنش شوری dS/m8، در زمان‌های 24 ساعت (کوتاه مدت) و 7 روز (بلند مدت) بعد از اعمال تنش در قالب طرح کاملاً تصادفی با ...  بیشتر

اصلاح نباتات مولکولی
بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه ارتباط صفات زراعی با نشانگرهای ISSR و EST-SSR در فسکیوی پابلند (Festuca arundinacea)

زینب شهاب‌زاده؛ رضا درویش زاده؛ رضا محمدی؛ مراد جعفری؛ هادی علیپور

دوره 9، شماره 29 ، خرداد 1399، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.30473/cb.2020.51976.1801

چکیده
  گیاه فسکیوی پابلند (Festuca arundinacea) از خانواده Poaceae، یک گیاه آلوهگزاپلوئید (2n=6x=42) دگربارور است که در سرتاسر دنیا به صورت گیاه علوفه‌ای استفاده می‌شود. اکثر صفات مورفولوژیک با ارزش اقتصادی بالا توارث کمّی (پلی‌ژنیک) داشته و بیان ژن‌های کنترل کننده این صفات به طور وسیعی تحت تاثیر محیط قرار می‌گیرند از این رو اصلاح این گونه صفات با روش‌های ...  بیشتر

ژنومیکس
تهیه نقشه پیوستگی و مکان یابی ژن های کنترل کننده تعدادی از صفات زراعی و شیمیایی در توتون تیپ شرقی

فرامرز هوشیاردل؛ رضا درویش زاده؛ حمید حاتمی ملکی

دوره 6، شماره 14 ، شهریور 1395، ، صفحه 61-72

چکیده
  توتون (Nicotiana tabacum L.) از جمله گیاهان صنعتی است که در اقتصاد بسیاری از کشورها اهمیت اساسی دارد. توتون شرقی متشکل از واریته های با برگ های کوچک، آفتاب خشک و ترکیبات آروماتیک فراوان می باشد که اطلاعات کمی در مورد صفات مختلف زراعی و شیمیایی و نحوه کنترل ژنتیکی آن ها وجود دارد. این پژوهش با هدف تهیه نقشه پیوستگی توتون شرقی در یک جمعیت لاین های ...  بیشتر

ژنومیکس
بررسی تنوع ژنتیکی لاین های جهش یافته آفتابگردان (Helianthus annuus L.) و شناسایی نشانگرهای AFLP پیوسته با صفات گیاهچه ای تحت شرایط تنش شوری

حمید حاتمی ملکی؛ مرجان جنت دوست؛ رضا درویش زاده

دوره 5، شماره 11 ، آذر 1394، ، صفحه 51-63

چکیده
  تنش شوری از جمله تنش های غیر زنده تهدید کننده گیاهان است. مطالعه تنوع ژنتیکی گیاهان برای پیشبرد برنامه‌های به نژادی گیاهی در راستای ایجاد ارقام متحمل به تنش مهم می‌باشد. در این تحقیق، ابتدا واکنش گیاهچه ای 53 لاین جهش یافته آفتابگردان به همراه والد مادری در سطوح مختلف شوری (صفر، 2، 4، 6 و 8 دسی‌زیمنس‌بر‌متر) بررسی شد. همچنین، در آزمایش ...  بیشتر

ژنومیکس
مکان‌یابی ژن‌های کنترل‌کننده صفات فیزیولوژیک آفتابگردان تحت شرایط تنش شوری

فریبا مرسلی آقاجری؛ رضا درویش زاده؛ ناصر عباسپور

دوره 5، شماره 10 ، شهریور 1394، ، صفحه 1-16

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر تنش شوری بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک آفتابگردان و تجزیه ژنتیکی صفات در شرایط تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط گلدانی در فضای باز انجام گرفت. عوامل مورد بررسی شامل سطوح مختلف تنش شوری (نرمال و تنش ناشی از 6 دسی‌زیمنس‌بر‌متر) و لاین‌های خویش آمیخته نوترکیب آفتابگردان ...  بیشتر

اصلاح نباتات مولکولی
شناسایی مکان‌های ریزماهواره‌ای مرتبط با برخی صفات مهم آگرومورفولوژیکی در لاین‌های مختلف آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) با استفاده از نقشه‌یابی ارتباطی

فاطمه صحرانورد آذرتمر؛ رضا درویش زاده؛ مرتضی قدیم زاده؛ حیدر عزیزی؛ زهرا ابوالقاسمی

دوره 5، شماره 10 ، شهریور 1394، ، صفحه 73-87

چکیده
  با توجه به اینکه ارزش اقتصادی یک رقم به صفات مختلف آن بستگی دارد، از این رو اطلاع دقیق از رفتار ژنتیکی و شناسایی مکان‌های ژنومی پیوسته با این صفات به اصلاح ارقام کمک خواهد نمود. در این مطالعه، ارتباط و پیوستگی بین 30 نشانگر ریزماهواره با برخی صفات مهم آگرومورفولوژیک در 106 لاین مختلف آفتابگردان روغنی از طریق مدل‎های ارتباط‌یابی GLM و ...  بیشتر

ژنومیکس
مکان‌یابی ارتباطی صفات کیفی مرتبط با دانه در آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuus L.) با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی تحت شرایط نرمال و تنش خشکی

مرجان جنت‌دوست؛ رضا درویش زاده؛ رقیه ضیایی فرد؛ حیدر عزیزی؛ اسماعیل قلی نژاد

دوره 5، شماره 9 ، خرداد 1394، ، صفحه 15-28

چکیده
  با توجه به اینکه ارزش اقتصادی یک رقم به صفات مختلف آن بستگی دارد، بنابراین چگونگی اعمال انتخاب برای چندین صفت به منظور حصول حداکثر ارزش اقتصادی همواره مورد نظر به­نژادگران بوده است. از این رو اطلاع دقیق از رفتار و ارتباط ژنتیکی این صفات به اصلاح توده­ها کمک خواهد نمود. در این مطالعه به منظور نقشه­یابی ارتباطی 9 صفت مهم مرتبط با دانه ...  بیشتر

اصلاح نباتات مولکولی
مطالعه تغییرات رونوشت ژن های فنیل آلانین آمونیا-لیاز2 (PAL2) و پروتئین شبه توماتین (TLP) در ژنوتیپ های آفتابگردان در پاسخ به جدایه های قارچ عامل بیماری ساقه سیاه

آرزو محمدیان فارسانی؛ حمید حاتمی ملکی؛ رضا درویش زاده؛ فرامرز هوشیاردل

دوره 4، شماره 7 ، مهر 1393، ، صفحه 15-23

چکیده
  بیماری ساقه سیاه یکی از مهم‌ترین بیماری‌های قارچی آفتابگردان است. استفاده از ژنوتیپ‌های مقاوم به این بیماری یکی از اقتصادی‌ترین روش‌های کنترل آن است. در این مطالعه، میزان رونوشت ژن‌های فنیل آلانین آمونیا- لیاز 2 (PAL2) و پروتئین شبه توماتین (TLP) در ژنوتیپ‌های AS613 و ENSAT-B5 و ژنوتیپ جهش یافته M5-54-1 آفتابگردان بعد از آلودگی با جدایه‌های ...  بیشتر

ژنومیکس
ارزیابی تنوع ژنتیکی آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuus L.) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

مرجان جنت دوست؛ رضا درویش زاده؛ محمدعلی ابراهیمی

دوره 4، شماره 6 ، شهریور 1393، ، صفحه 61-72

چکیده
  تنوع ژنتیکی بین و درون 50 توده آفتابگردان آجیلی  با استفاده از 10 نشانگر ریزماهواره مورد ارزیابی قرار گرفت. تعداد آلل در مکان‌های ژنی بین 2 تا 3 با میانگین 1/2 آلل به ازای هر مکان­ژنی بود. تعداد آلل مؤثر بین 948/1 در مکان­ژنی ORS785 و 468/1 در مکان­ژنی ORS1088 با میانگین 825/1 آلل برآورد شد. بیشترین میزان هتروزیگوسیتی مورد انتظار (484/0) در مکان­­ژنی ORS785 ...  بیشتر