با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
بررسی فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و تغییر بیان برخی ژن‌های کیتیناز دفاعی گیاه سیب‌زمینی پس از تلقیح با کیتین

مریم فرامرزی جعفربیگلو؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ سید سجاد سهرابی؛ علی مقدم

دوره 13، شماره 43 ، آذر 1402، ، صفحه 43-53

https://doi.org/10.30473/cb.2023.69814.1934

چکیده
  بیماری‌های گیاهی، به ویژه بیماری‌های حاصل از قارچ‌ها و اٌوومیست‌ها، از چالش‌های عمده‌‌ی کشاورزی مدرن جهانی هستند. الگوهای مولکولی مرتبط با پاتوژن (PAMP) مانند کیتین دیواره‌ی سلولی قارچ‌ها و اٌوومیست‌ها، باعث تحریک و سیگنال‌هایی در گیاه میزبان، بیان ژن‌های R و تولید گونه‌های اکسیژن فعال و طیف وسیعی از متابولیت‌ها می‌شوند. ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
بررسی تاثیر تنش خشکی بر صفات زراعی و بیان ژن‌های کد‌کننده فاکتورهای رونویسی ZFP252 وDREB2A در برنج

علیرضا ترنگ

دوره 13، شماره 43 ، آذر 1402، ، صفحه 65-76

https://doi.org/10.30473/cb.2023.68924.1920

چکیده
  برنج (Oryza sativa) به دلیل سازگاری محدود با شرایط کم آبی، به تنش خشکی بسیار حساس است. تنش خشکی پاسخ‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی را در این گیاه تغییر می‌دهد. در این تحقیق تأثیر تنش خشکی در مراحل رویشی و زایشی بر صفات مورفولوژیک و بیان ژن‌های کدکننده فاکتورهای رونویسی DREB2A و ZFP252 در لاین برنج TH1 (حساس به خشکی) و رقم ندا ...  بیشتر

ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
اثر ملاتونین بر خصوصیات بیوشیمایی و مقدار بیان ژن‌های مرتبط با فعالیت آنزیم‌های آنتی‌‌اکسیدانت در گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط تنش کم‌آبی

معروف خلیلی؛ محمد حسو محمد؛ حمزه حمزه

دوره 12، شماره 40 ، اسفند 1401، ، صفحه 83-99

https://doi.org/10.30473/cb.2023.67180.1903

چکیده
  با هدف اثر سطوح مختلف ملاتونین بر خصوصیات بیوشیمیایی و مقدار بیان ژن‌های مرتبط با فعالیت آنزیم‌های آنتی‌‌اکسیدان در گندم نان، آزمایشی به‌صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی اجرا شد. سطوح آبیاری نرمال ( (FC= 80 درصد)، تنش ملایم (FC= 60 درصد) و تنش شدید (FC= 40 درصد) به کرت‌های اصلی و محلول‌پاشی ملاتونین (صفر ، 50، 100، 150 و 200 μM) ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
بررسی بیان ژن‌های نیترات ترنسپورتر در پاسخ به سطح کمبود نیتروژن در گیاه آرابیدوپسیس

عباس سعیدی؛ زهره حاجی برات؛ محمدرضا غفاری؛ مهرشاد زین العابدینی

دوره 12، شماره 40 ، اسفند 1401، ، صفحه 101-109

https://doi.org/10.30473/cb.2023.67299.1904

چکیده
  نیتروژن یکی از مهمترین اجزای بیومولکول‌‌ها، آمینواسیدها، نوکلئوتیدها، پروتئین‌‌ها، کلروفیل و بسیاری از هورمون‌های گیاهی است که اجزای ضروری و موردنیاز برای رشد و تکوین گیاه می‌‌باشد. در شرایط کمبود نیتروژن پاسخ‌‌های بسیار متفاوتی در فنوتیپ گیاهان نمایان ‌‌می‌شود. از جمله این تغییرات می‌‌توان به کاهش عملکرد، کلروز برگ، ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
شناسایی خانواده ژنی پروتئین‌فسفاتاز 2C (AlPP2C) در گیاه شوردوست آلوروپوس لیتورالیس

سید حمیدرضا هاشمی پطرودی؛ سمیرا محمدی؛ اسماعیل بخشنده؛ مارکوس کولمن

دوره 12، شماره 39 ، آذر 1401، ، صفحه 37-53

https://doi.org/10.30473/cb.2023.64500.1883

چکیده
  پروتئین فسفاتازهای (PP2Cs) 2C، نقشی کلیدی در بیان ژن‌های پاسخگو به تنش از موجودات پست پروکاریوتی تا یوکاریوت‌های عالی ایفا می‌نمایند. در این مطالعه، بررسی بیوانفورماتیکی اعضای خانواده ژنی PP2C به منظور شناسایی و تجزیه و تحلیل ژن‌های اورتولوگ مرتبط با تنش در ژنوم گیاه هالوفیت علفی یک‌لپه Aeluropus littoralis انجام شد. در مجموع 34 ژن AlPP2C بر اساس ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
آنالیز خانواده ژنی کالمادولین (CAMTA) در ذرت و بیان ژن‌های پاسخگو به تنش گرما و جوانه زنی

عباس سعیدی؛ زهره حاجی برات

دوره 11، شماره 37 ، خرداد 1401، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.30473/cb.2022.62815.1871

چکیده
  کالمودولین به‌معنای پروتئین تنظیم‌شده کلسیم است و به پروتئین داخل سلولی کوچکی گفته‌می‌شود که خاصیت اتصال به یون کلسیم و ایجاد واسطه در بسیاری از اقدامات داخل سلولی آن را دارد. فاکتورهای فعال کننده‌های رونویسی متصل‌شونده به کالمودولین (CAMTA) به‌عنوان یکی از پروتئین‌های پاسخ‌دهنده به استرس شناخته شده‌اند. در این مطالعه ژن‌های ...  بیشتر

اصلاح نباتات مولکولی
بیان افتراقی ژن ‌های درگیر در مسیر تحمل به تنش کم آبی در راستای غربالگری ژنوتیپ های متحمل در گندم نان

محمد حسن کفاش مقدم؛ فروغ سنجریان؛ علاءالدین کردناییج؛ مهرداد چائی چی؛ امیر محمد ناجی

دوره 11، شماره 37 ، خرداد 1401، ، صفحه 51-62

https://doi.org/10.30473/cb.2022.63976.1878

چکیده
  گندم به‌عنوان مهم‌ترین غله در بسیاری از مناطق جهان است و غذای اصلی اکثر مردم را تشکیل می‌دهد. با این وجود، اغلب مناطق تولید گندم در جهان در بخشی از فصل رشد و بیشتر در مراحل انتهایی رشد با کمبود آب مواجه هستند. لذا شناسایی ارقام متحمل و نیز مطالعه‌ی مکانیسم‌های افزایش‌دهنده مقاومت به تنش خشکی از راهکارهای مناسب جهت مقابله با عوارض ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
شناسایی و مطالعه کارکردی خانواده ژنی لیپواکسیژناز (LOX) در گستره ژنوم برخی از گونه‌های بقولات بر پایه روش‌های بیوانفورماتیکی

سولماز عزیزی؛ ناصر زارع

دوره 11، شماره 37 ، خرداد 1401، ، صفحه 77-97

https://doi.org/10.30473/cb.2022.64490.1882

چکیده
  لیپواکسیژنازها (LOX) دی‌اکسیژنازهای دارای آهن غیرهم بوده و در مسیر آپوپتوتید (مرگ برنامه‌ریزی‌شده سلول)، پاسخ گیاهان به تنش‌های زیستی و غیرزیستی نقش دارند. در این مطالعه 95 ژن همولوگ LOX در چهار گونه از خانواده بقولات (نخود، سویا، لوبیا و یونجه یکساله) شناسایی شد که این ژن‌ها بر اساس روابط فیلوژنتیکی با آرابیدوپسیس، برنج، ارزن و جو ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
تجزیه و تحلیل جامع خانواده عامل رونویسی ERF و بیان آن‌ها در کنجد تحت تنش‌های غیرزنده

محمدامین باقری؛ سید کمال کاظمی تبار؛ علی دهستانی؛ پویان مهربان جوبنی؛ حمید نجفی زرینی

دوره 11، شماره 35 ، آذر 1400، ، صفحه 1-21

https://doi.org/10.30473/cb.2021.60049.1848

چکیده
  کنجد (Sesamum indicum L.) یک گیاه زراعی دانه روغنی مهم از نظر تغذیه‌ای و دارویی می‌باشد که تنش‌های محیطی ظرفیت عملکرد آن را محدود می‌کند. عامل پاسخ دهنده به اتیلن (ERF) یکی از بزرگترین خانواده‌های عوامل رونویسی می‌باشد که در تنظیم پاسخ گیاه به تنش‌های غیر زنده نقش کلیدی ایفا می‌کند. در مطالعه حاضر، در مجموع 113 ژن ERF از ژنوم کنجد شناسایی شد، ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
مطالعه فیلوژنتیکی، ساختاری و بیانی ژن‌های عوامل تنظیم‌کننده رشد (GRF) در گندم (Triticum aestivum L.) بر مبنای روش‌های in silico

ناصر محمدیان روشن

دوره 10، شماره 31 ، آذر 1399، ، صفحه 45-60

https://doi.org/10.30473/cb.2021.55143.1822

چکیده
  عوامل تنظیم‌کننده رشد (Growth Regulatory Factor, GRF) از فاکتورهای رونویسی اختصاصی در گیاهان هستند دارای دو دمین حفاظت شده QLQ و WRC می‌باشند. اعضاء این خانواده ژنی در فرآیندهای مختلف زیستی مانند رشد و نمو و پاسخ به تنش‌های محیطی و هورمون نقش دارند. در این مطالعه ژن‌های خانواده GRF گندم شناسایی و به‌صورت بیوانفورماتیکی بررسی شدند. شناسایی ژن‌های ...  بیشتر

بیوتکنولوژی بیماریهای گیاهی
بیان افتراقی ژن‌های HSP90 و AGO1 و AGO4 گوجه فرنگی در مواجهه با ویروس موزاییک خیار

ندا اصغری؛ داود کولیوند؛ امید عینی

دوره 10، شماره 30 ، شهریور 1399، ، صفحه 31-42

https://doi.org/10.30473/cb.2020.53550.1811

چکیده
  ویروس موزاییک خیار Cucumber mosaic virus (CMV) گونه شاخص جنس Cucumovirus از خانواده Bromoviridae است. در این تحقیق بیان برخی ژن‌های مرتبط با رشد و نمو و متیلاسیون در یک رقم حساس گوجه‏فرنگی آلوده به ویروس موزاییک خیار بررسی شد. برای آلوده‌سازی گوجه‌فرنگی از همسانه‌های آلوده‌گر جدایه استاندارد Fny ویروس موزاییک خیار استفاده شد. بدین منظور پس از تهیه نسخه‌های ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
مطالعه خانواده ژنی ساکارز سینتاز (SUS) گندم (Triticum aestivum L.) بر اساس روش‌های بیوانفورماتیکی

ناصر محمدیان روشن

دوره 9، شماره 28 ، اسفند 1398، ، صفحه 37-52

https://doi.org/10.30473/cb.2020.51740.1800

چکیده
  در گیاهان عالی، ساکارز سینتاز (SuS, EC 2.4.1.13) به‌عنوان آنزیم کلیدی در متابولیسم ساکارز شناخته می‌شود. این آنزیم صورت برگشت پذیر و در حضور یوریدین دی‌فسفات (UDP)، ساکارز را به فروکتوز و UDP-گلوکز تبدیل می‌کند. در این مطالعه 22 ژن ساکارز سینتاز با استفاده از روش‌های بیوانفورماتیکی در ژنوم گندم شناسایی شد که براساس جایگاه کروموزومی از TaSUS1 تا ...  بیشتر

اصلاح نباتات مولکولی
شناسایی و بررسی بیان برخی میکرو RNAهای مرتبط با تنش خشکی در گیاه جو

سجاد زارع؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ احمد اسماعیلی؛ حسن پاک نیت

دوره 9، شماره 27 ، آذر 1398، ، صفحه 59-68

https://doi.org/10.30473/cb.2019.47353.1777

چکیده
  مطالعه سازوکار‏های تحمل تنش در گیاه جو، به درک بهتر اساس ژنتیکی تحمل تنش خشکی و در نهایت بهبود خصوصیات ژنتیکی مرتبط با تحمل تنش به کمک روش‏های نوین ژنتیک مولکولی می‌انجامد. در این پژوهش، به‌منظور شناسایی و بررسی بیان برخی میکرو RNAهای درگیر در تحمل تنش خشکی گیاه جو، واکاوی EST های برگ و ریشه در گیاه جو صورت گرفت. اطلاعات اولیه کتابخانه‌ها ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
بررسی نیمه کمی بیان ژن بتائین آلدئید دهیدروژناز در گیاه سیب‌زمینی (Solanum tuberosum cv. Agria) تحت تنش شوری

ژیلا محمدی؛ علیرضا مطلبی آذر؛ فریبرز زارع نهندی؛ علیرضا تاری نژاد؛ غلامرضا گوهری

دوره 7، شماره 20 ، اسفند 1396، ، صفحه 55-63

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی نقش نیتریک‌اکسید بر میزان بیان ژن بتائین آلدئیددهیدروژناز و سنتز گلایسین‌بتائین در سیب‌زمینی رقم آگریا تحت تنش شوری در شرایط درون شیشه‌ای انجام شد. تیمار‌های آزمایش شامل چهار سطح سدیم‌نیترو پروساید به عنوان دهنده نیتریک‌اکسید (0، 3-10، 4-10 و 5-10 میلی‌مولار) و دو سطح سدیم‌کلرید (0 و 70 میلی‌مولار) بود. در این ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
شناسایی و تحلیل فیلوژنتیکی و بیانی چپرون‌های هیستونی کلاس NAP در ذرت (Zea mays)

امین عابدی عابدی؛ رضا شیرزادیان خرم آباد؛ محمد مهدی سوهانی

دوره 7، شماره 18 ، شهریور 1396، ، صفحه 27-40

چکیده
  در یوکاریوت‌ها DNA ژنومی در ترکیب با پروتئین‌های هیستونی کروماتین را ایجاد می‌کند. چپرون‌های هیستونی از طریق تغییر دسترسی به DNA بر میزان رونویسی ژن‌ها تأثیر می‌گذارند. بر خلاف مخمر و جانوران، در مورد چپرون‌های هیستونی گیاهی اطلاعات کمی وجود دارد. در این رابطه، خانواده nucleosome assembly protein (NAP) در تمام یوکاریوت‌ها حفاظت شده بوده و جزء ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
تأثیر دمای پایین بر بیان ژن های درگیر در مسیر ارسال پیام و ترابری هورمون اکسین در ریشه گیاهچه های گوجه فرنگی

پرویز حیدری

دوره 6، شماره 14 ، شهریور 1395، ، صفحه 17-25

چکیده
  اکسین به عنوان یک هورمون گیاهی دارای نقش چندگانه‌ای در تنظیم رشد و توسعه ساقه، ریشه و سایر اندام‌ها، تحت شرایط طبیعی و یا تنش است. در این تحقیق تغییرات رونوشت ژن‌های AUX/IAA، ARF، BRX و PIN4 درگیر در مسیر ارسال پیام و ترابری هورمون اکسین در ریشه ی دو ژنوتیپ متحمل و حساس به سرما گیاه گوجه فرنگی تحت شرایط 15 درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفت. ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
بررسی بیان برخی ژن‌های کاندید دخیل در نرعقیمی گندم در شرایط تنش خشکی در مرحله میوز

سجاد زارع؛ زهرا سادات شبر؛ رضا فتوت

دوره 6، شماره 13 ، خرداد 1395، ، صفحه 69-77

چکیده
  نقص در متابولیسم کربوهیدرات در دانه‌های گرده در حال نمو، نقش مهمی را در القای نرعقیمی در گیاه گندم تحت تنش خشکی ایفا می کند. در این راستا به منظور بررسی بیان چهار ژن دخیل در متابولیسم کربوهیدرات (Inv1 و Inv3، Raftin a و AGP) در شرایط تنش خشکی در دو رقم گندم متحمل به خشکی (دزفول 10) و حساس (شیراز)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
نقش سیلیکون در فعالیت مولکولی ژن های ضداکسنده جو تحت تنش خشکی

رویا حیدری؛ رحیم حداد

دوره 5، شماره 9 ، خرداد 1394، ، صفحه 65-76

چکیده
  سیلیکون از جمله عناصری است که باعث القای مقاومت به انواع تنش‌ها به ویژه تحت تنش خشکی در گیاهان می‌شود.‌ در این پژوهش به بررسی اثر سیلیکون در فعالیت آنزیم‌های ضداکسنده کاتالاز، اسکوربات پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز و الگوی بیانی ژن‌های مربوطه و محتوای هیدروژن پراکساید بر روی دو رقم نیمروز (مقاوم به خشکی) و گرگان (رقم نیمه حساس) ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
بررسی ژن‏ های رفرنس موجود در برگ کنجد تحت تنش شوری به روش Real- Time PCR

سمیرا شاکری؛ سید کمال کاظمی تبار؛ سید حمید رضا هاشمی

دوره 4، شماره 8 ، اسفند 1393، ، صفحه 1-10

چکیده
  تجزیه و تحلیل بیان ژن جزء لاینفک مطالعات ژنومیکس کاربردی در همه موجودات زنده بشمار می‏رود.  Real-time PCR تکنیک بسیار قوی برای بررسی بیان کمی ژن می‏باشد. با این حال، علاوه بر قابل اعتماد بودن، دارای یک‌ سری مشکلات خاص، از جمله انتخاب‏ ژن (های) کنترل داخلی مناسب برای نرمال‏سازی داده‏ها می‏باشد. این تحقیق در خصوص انتخاب ژن‏های رفرنس در ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
بررسی پاسخ آنزیمی و بیان نسبی ژن‌های کاتالاز و آسکوربیت پراکسیداز به تنش خشکی تحت تأثیر سیلیکون در گیاه جو

صبا مخلصیان؛ رحیم حداد؛ قاسمعلی گروسی؛ مریم قنادنیا

دوره 4، شماره 8 ، اسفند 1393، ، صفحه 11-20

چکیده
  تنش­های غیرزیستی مختلف در گیاهان منجر به تولید بیش از حد گونه­های اکسیژن فعال (ROS) و باعث آسیب به پروتئین­ها، چربی­ها، کربوهیدرات­ها و DNA می­شود. برای مقابله با تنش­ اکسیداتیو در گیاهان دفاع آنتی­اکسیدانی مانند کاتالاز و آسکوربیت پراکسیداز برای محافظت از گیاهان فعالیت می­کند. سیلیکون دومین عنصر رایج موجود در خاک است که دارای اثرات ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
شناسایی و جداسازی رونوشت‌های پاسخگو به پتاسیم کلراید از گیاه آلوروپوس لیتورالیس

سیده فرزانه فاطمی اردستانی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ حسین عسکری؛ حمیدرضا هاشمی

دوره 4، شماره 6 ، شهریور 1393، ، صفحه 73-83

چکیده
  شوری خاک با ایجاد تنش اسمزی و بر هم زدن تعادل یونی تولیدات گیاهی را محدود می­کند و منجر به خسارت در سطح مولکولی و نهایتاً مرگ سلول می­گردد. در این تحقیق آنالیز بیان ژن مبتنی بر تکنیک cDNA-AFLP جهت مقایسه پروفایل بیانی ناشی از تنش شوری KCl در سه سطح 0 (شاهد)، 200 و 400 میلی مولار در گیاه آلوروپوس لیتورالیس که نزدیک­ترین خانواده به غلات می­باشد، ...  بیشتر

ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
الگوی بیان سه ترپن سنتاز در هفت گونه آرتمیزیای بومی ایران

فاطمه پیراسته بروجنی؛ محمدرضا نقوی؛ علیرضا عباسی؛ حسن سلطانلو؛ مجتبی رنجبر؛ سارا رییسی

دوره 3، شماره 5 ، اسفند 1392، ، صفحه 23-31

چکیده
  گونه های آرتمیزیا به دلیل داشتن ترکیبات مختلف ترپنوییدی از جمله مهمترین گیاهان دارویی محسوب می گردد. آرتمیزینین، سسکویی ترپنی با خاصیت ضدمالاریای و ضد سرطانی و تری ترپن های اسکوالن و بتاآمیرین از ترکیبات دارویی مهمی هستند که توسط گونه های آرتمیزیا تولید می شوند. از آن جا که فارنسیل دی فسفات پیش ماده تمام تری ترپن ها و سسکویی ترپن ها ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
شناسایی microRNAهای مرتبط با تنش خشکی در ریشه برنج در مرحله ابتدایی رشد

بهنام بخشی؛ محمدرضا بی‏ همتا؛ سید قاسم حسینی سالکده؛ مسعود توحیدفر

دوره 3، شماره 5 ، اسفند 1392، ، صفحه 93-102

چکیده
  تنش خشکی یکی از مهمترین تنش‏های غیرزنده است که کشاورزی برنج در ایران را تهدید می­کند. یکی از روش­های مفید برای ایجاد تحمل به تنش خشکی در گیاهان، تنظیم بیان‌ژن پس از نسخه­برداری توسط miRNAها است. miRNAها، RNA­های تنظیم­کننده کوچک 24-19 نوکلئوتیدی هستند که در تنظیم پاسخ گیاه به تنش­های زنده و غیرزنده نقش دارند. در این تحقیق، پنج miRNA ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
بررسی بیان ژن های AlSOS1 و AlNHX در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis Parl. تحت تنش کلرید سدیم

ولی اله قاسمی عمران؛ عبدالرضا باقری؛ قربانعلی نعمت زاده؛ امین میر شمسی؛ نادعلی بابائیان جلودار

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 27-37

چکیده
  شوری و به طور عمده کلرید سدیم، از رشد گیاهان جلوگیری نموده و سبب کاهش تولیدات کشاورزی می‌گردد. در ‏گیاهان عالی دفع و حجره بندی سدیم بواسطه آنتی پورترهای موجود در غشاهای پلاسمایی و واکوئلی انجام می شود. ‏در این مطالعه، الگوی بیان ژن‌های ‏AlNHX‏ و ‏AlSOS1‎‏ در پاسخ به تیمار شوری 250 میلی مولار کلرید سدیم در ‏زمان های 6 ساعت، 1، 3، 8 و 17 روز ...  بیشتر

اصلاح نباتات مولکولی
شناسایی و بررسی بیان یک پروتئین فسفاتاز 2C القا شونده توسط تنش خشکی و آبسیزیک اسید در برنج

زهرا سادات شبر؛ جان بنت

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1390، ، صفحه 23-33

چکیده
  پروتئین فسفاتاز‌هایC2 گروهی از سرین/ترئونین فسفاتاز‌های حفظ شده در طی تکامل هستند که در ترارسانی پیام تنش نقش دارند. زیرخانواده‌ای از این پروتئین فسفاتاز‌ها در آرابیداپسیس، شامل ABI1 و ABI2، به عنوان جزئی از مسیر ترارسانی پیام ABA شناخته شده‌اند که جهش‌یافته‌های آنها حساسیت بیشتری به ABA نشان داده، خواب بذر و پاسخ‌های ...  بیشتر